Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News

Having trouble viewing this email? Click here to read this newsletter online
keep me posted main banner.png

Weekly news from Newport City Council
1 April - 8 April 2016

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd    1 Ebrill - 8 Ebrill 2016


You must be on the electoral register to vote in May 

Rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol er mwyn pleidleisio ym mis Mai


Residents in Newport will be going to the polls on May 5 to vote in two elections – to vote for regional and constituency Assembly members – and to choose a Police and Crime Commissioner for Gwent.

 But only those registered to vote can take part, and time is running out with residents needing to be signed up by April 18.

 There are several ways people can apply to register to vote - online:www.gov.uk/register-to-vote by telephone to 01633 210744 (you will need your date of birth and National Insurance Number) or fill in paper registration forms if they prefer.

 The form can be downloaded from the registration site or alternatively be requested from the local electoral services team in Newport on 01633 656656 or email uvote@newport.gov.uk and return it by the 18 April, the registration deadline.

For further information visit our website. 

Bydd trigolion yng Nghasnewydd yn mynd i bleidleisio ar 5 Mai i bleidleisio mewn dau etholiad – i bleidleisio dros Aelodau Cynulliad rhanbarthol ac etholaeth – ac i ddewis Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent.

 Ond dim ond y rhai sydd wedi cofrestru i bleidleisio sy’n gallu cymryd rhan, ac mae amser yn brin gan fod rhaid i breswylwyr gofrestru erbyn Ebrill 18.

 Mae yna sawl ffordd y gall pobl ymgeisio i gofrestru i bleidleisio - ar-lein: www.gov.uk/register-to-vote,  dros y ffôn i 01633 210744 (bydd angen eich dyddiad geni a Rhif Yswiriant Gwladol) neu i gwblhau ffurflenni cofrestru papur os dyna sy’n well ganddynt.

 Gall y ffurflen cael ei lawrlwytho oddi ar y safle cofrestru neu fel arall ar gais oddi wrth y tîm gwasanaethau etholiadol lleol yng Nghasnewydd ar 01633 656656 neu e-bost uvote@newport.gov.uk a'i dychwelyd erbyn 18 Ebrill, y dyddiad cau i gofrestru.

Am ragor o wybodaeth ewch
i'n gwefan. 


Applications to Reception and Junior Schools in Newport               Ceisiadau i Ddosbarthiadau Derbyn ac Ysgolion Iau yng Nghasnewydd

If you have applied for your child to to attend reception or junior schools in Newport decisions were issued on the 21 March 2016.

Applicants are asked to wait for their decision letter as decisions cannot be issued over the telephone. If you have not received a letter by Monday 28 March 2016 please call 01633 656656 to request a copy of your decision letter.

Applicants can check the status of their application by logging in to the council's website.

Os oeddech wedi gwneud cais i'ch plentyn fynychu dosbarth derbyn neu ysgol iau yng Nghasnewydd cafodd y penderfyniadau eu cyhoeddi ar 21 Mawrth 2016.

Gofynnir i ymgeiswyr aros am eu llythyr penderfyniad gan na all penderfyniadau cael eu datgan dros y ffôn.  Os nad ydych wedi derbyn llythyr erbyn Dydd Llun 28 Mawrth 2016, ffoniwch 01633 656656 i ofyn am gopi o'ch llythyr penderfyniad.

Gall ymgeiswyr gwirio statws eu cais trwy fewngofnodi i wefan y Cyngor.

 

Is Your Dog Microchipped?  A yw eich ci â feicrosglodyn?

Dog owners in Newport are being urged to get their pets microchipped ahead of new legislation being introduced in Wales this month.

The Microchipping of Dogs (Wales) Regulations 2015 come into force on April 6 and follows a consultation by the Welsh Government which took place in April 2015.

Micro-chipping is an easy and painless process in which a small chip is inserted into a dog. The chip contains details of the pet, such as its name, breed and age, as well as contact details for the owners.

When a dog is found, it can be scanned by a warden, vet or rescue organisation that has a scanner and easily reunited with its owner – as long as it is chipped and the contact details are kept up to date.

Councillor Bob Poole, Newport City Council’s Cabinet Member for Regulatory Services said: "Overall, this legislation should lead to an improvement in animal welfare because it places more emphasis on dog owners to take more responsibility for their pets.

"Dog owners can contact their local vet about microchipping."

Mae perchnogion cŵn yng Nghasnewydd yn cael eu hannog i gael eu hanifeiliaid anwes wedi adnabod drwy feicrosglodyn cyn i ddeddfwriaeth newydd gael ei chyflwyno yng Nghymru'r mis nesaf.

Mae'r Rheoliadau Meicrosglodynnu Cŵn (Cymru) 2015 yn dod i rym ar 6 Ebrill ac yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru a gynhaliwyd ym mis Ebrill 2015.

Mae meicrosglodynnu yn broses hawdd a di-boen lle bod sglodyn bach yn cael ei fewnosod i'r ci.  Mae’r sglodyn yn cynnwys manylion yr anifail anwes, megis enw, brid ac oedran, yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer y perchenogion.

Os caiff ci coll ei ddarganfod, gall gael ei sganio gan warden, milfeddyg neu sefydliad achub sydd â sganiwr ac mae'n hawdd felly dod â nhw yn ôl i'w perchennog – cyhyd ag y mae manylion y sglodyn yn gyfoes.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Poole, Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Wasanaethau Rheoleiddio:  "Yn gyffredinol, dylai'r ddeddfwriaeth hon arwain at wella lles anifeiliaid oherwydd mae'n rhoi mwy o bwyslais ar berchnogion cŵn i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu hanifeiliaid anwes.

'Gall perchnogion cŵn gysylltu â’u milfeddyg lleol ynghylch gosod meicrosglodion.'

 

Easter fun in Newport Hwyl Pasg yng Nghasnewydd

There are lots of activities for the children to do this Easter in Newport. 

Newport Museum and Art Gallery is holding a museum family trail where older children and families can explore the displays searching for clues. For the little ones, there is a 'Fairy Door' toddler trail. Open Tues - Sat.  Entry is free.

There's also lots going on at Friars Walk including craft workshops, balloon artistry, a climbing wall and competitions.  Visit their website to find out more.  

Ceir llawer o weithgareddau ar gyfer y plant i wneud y Pasg hwn yng Nghasnewydd. 

Mae Oriel Gelf ac Amgueddfa Casnewydd yn cynnal taith teulu o'r amgueddfa lle y gall plant hŷn a theuluoedd archwilio'r arddangosfeydd a chwilio am gliwiau.  Ar gyfer y plantos, mae llwybr plant bach 'Drws y Tylwyth Teg'.  Ar Agor Mawrth - Sadwrn. Mae mynediad am ddim.

Mae llawer hefyd yn mynd ymlaen yn Friars Walk gan gynnwys gweithdai crefft, artistwaith balŵn, wal ddringo a chystadlaethau. Ewch i'w gwefan i ddarganfod mwy.  

 Weekly roadworks Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

Mae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny. 

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

 What's on Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd,, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol.Unsubscribe me from this list | To contact us please email marketing.communications@newport.gov.uk Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i 'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas Casnewydd

Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon | I gysylltu â ni e-bostiwch marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre. Newport. NP20 4UR


Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.