Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 8-15 April 2016

ebulletin header.jpg
Weekly news from Newport City Council
Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd
08/04/2016 - 15/04/2016

Leader of Newport City Council to stand down

Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd i sefyll i lawr

Councillor Bob Bright, Leader of Newport City Council, has announced that he is to stand down as Leader of the council at the end of April. He will remain as a councillor until the council elections in May 2017 when he intends to retire after 45 years as a councillor in local government. 

Councillor Bright was Leader of the Council between 2004 and 2008 and again from May 2012. He was also Newport’s Mayor 1997/98 and was named Welsh Politician of the Year 
in 2014. 

Councillor Bright said: “It has been a privilege to serve Newport and its residents since 1972. I am extremely proud and grateful for the trust that my colleagues and voters have shown me as a councillor and as Leader."

Read more on this story here.

Mae Cynghorydd Bob Bright, arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, wedi cyhoeddi ei fod yn ymddiswyddo fel arweinydd y Cyngor ar ddiwedd mis Ebrill. Bydd yn aros fel cynghorydd tan etholiadau’r cyngor ym mis Mai 2017 pryd y mae'n bwriadu ymddeol ar ôl 45 mlynedd fel cynghorydd llywodraeth leol. 

Cynghorydd Bright oedd arweinydd y Cyngor rhwng 2004 a 2008 ac eto o fis Mai 2012.  Ef hefyd oedd Maer Casnewydd ym 1997/98 a enwyd ef fel gwleidydd Cymreig y Flwyddyn yn 2014. 

Dywedodd Cynghorydd Bright:  “Bu'n fraint i wasanaethu Casnewydd a'i drigolion ers 1972.  Yr wyf yn hynod o falch ac yn ddiolchgar am yr ymddiried ynof mae fy nghydweithwyr a'm pleidleiswyr wedi dangos imi fel cynghorydd ac fel arweinydd.”

Darllenwch mwy ar y stori hon yma.

Register to vote now

Cofrestrwch i bleidleisio nawr

Residents in Newport will be going to the polls on 5 May to vote in two elections – to vote for regional and constituency Assembly members – and to choose a Police and Crime Commissioner for Gwent.

But only those registered to vote can take part, and time is running out with residents need to be signed up by April 18.

There are several ways people can apply to register to vote - online, www.gov.uk/register-to-vote by telephone to 01633 210744 (you will need your date of birth and National Insurance Number) or fill in paper registration forms if they prefer.

The form can be downloaded from the registration site or alternatively be requested from the local electoral services team in Newport on 01633 656656 or email uvote@newport.gov.uk and return it by the 18 April, the registration deadline.

The formal notice of both elections can be found online.

Bydd trigolion yng Nghasnewydd yn mynd i bleidleisio ar 5 Mai i bleidleisio mewn dau etholiad – i bleidleisio dros Aelodau Cynulliad rhanbarthol ac etholaeth – ac i ddewis Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent.

Ond dim ond y rhai sydd wedi cofrestru i bleidleisio sy’n gallu cymryd rhan, ac mae amser yn brin gan fod rhaid i breswylwyr gofrestru erbyn Ebrill 18.

Mae yna sawl ffordd y gall pobl ymgeisio i gofrestru i bleidleisio - ar-lein, www.gov.uk/register-to-vote,  dros y ffôn i 01633 210744 (bydd angen eich dyddiad geni a Rhif Yswiriant Gwladol) neu i gwblhau ffurflenni cofrestru papur os dyna sy’n well ganddynt. 

Gall y ffurflen cael ei lawrlwytho oddi ar y safle cofrestru neu fel arall ar gais oddi wrth y tîm gwasanaethau etholiadol lleol yng Nghasnewydd ar 01633 656656 neu e-bost uvote@newport.gov.uk a'i dychwelyd erbyn 18 Ebrill.

Gellir gweld yr hysbysiad ffurfiol o'r ddau etholiad ar-lein.
 

Celebrate Chartism

Siartiaeth y dathu

A film, Celebrate Chartism, has been produced with Visit Wales funding as part of the Chartist Commission's work.

Read about the Chartist collection in Newport Museum and Art Gallery and watch the film on YouTube
 

Mae ffilm, Dathlu Siaratiaeth, wedi cael ei gynhyrchu gydag arian gan Croeso Cymru fel rhan o waith Comisiwn y Siartwyr.

Darllenwch am gasgliad y Siartwyr yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd a gwyliwch y ffilm ar YouTube
 

Roll out of smaller waste bins continues

Rhaglen newid am finiau sbwriel llai’n parhau

Newport City Council is continuing with its programme to replace the larger wheeled waste bins with more slimline versions, as part of its strategy to improve recycling participation and rates in the city.

The on-going roll out, which started in 2014, has already provided smaller bins to two thirds of city households to use for their non-recyclable waste, and they will continue to be collected fortnightly. This final phase of the rollout will ensure that all houses in the city have the same size bins.

Recycled items will continue to be collected weekly, with residents using the existing green and blue boxes, and recycling of all food waste in the brown caddies being collected by our partners Wastesavers.

If residents already have the slimline bin, this will not be replaced.

For more information and advice visit www.newport.gov.uk/recycling.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau gyda’i raglen i amnewid y biniau sbwriel olwynion mwy gyda fersiynau teneuach, fel rhan o’i strategaeth i wella cyfranogiad a graddau ailgylchu yn y ddinas.

Mae’r cynllun, a ddechreuodd yn 2014 ac sy’n parhau, eisoes wedi darparu biniau llai i ddwy ran o dair o gartrefi’r ddinas i’w defnyddio ar gyfer eu gwastraff na ellir ei ailgylchu, a byddant yn parhau i gael eu casglu bob pythefnos. Bydd cam olaf y cynllun yn sicrhau fod gan bob cartref yn y ddinas finiau o’r un maint.

Parheir i gasglu eitemau i’w hailgylchu bob wythnos, gyda thrigolion yn defnyddio’r blychau gwyrdd a glas sy’n bodoli eisoes, a chesglir yr holl wastraff bwyd yn y cadis brown gan ein partneriaid, Wastsavers.

Os oes gan drigolion fin tenau’n barod, ni fydd hyn yn cael ei newid.

Am ragor o wybodaeth a chyngor ewch i www.newport.gov.uk/recycling.

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol.  

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i 'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list    Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 

marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4URPowered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.