Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News: 22-29 April 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

22/04/2016 - 29/04/2016

Temporary closure of contact centre and Information Station

Canolfan gyswllt a'r Orsaf Wybodaeth yn cau dros dro

Newport City Council’s telephone contact centre, and its Information Station service in the old station building on Queensway, will be closed briefly on the morning of Monday 25 April, between 8.30am and 10am.

During this time customers can still email  info@newport.gov.uk and requests will be dealt with as soon as operational services are resumed.

Alternatively, you can visit www.newport.gov.uk at any time where you can request council services, pay for things such as your council tax and report concerns on topics including potholes and fly-tipping.  You will also find information and advice on all council services.

We apologise in advance for any inconvenience this brief break in service may cause our customers. 

Bydd canolfan gyswllt teleffôn Cyngor Dinas Casnewydd, a'r gwasanaeth Gorsaf Wybodaeth yn adeilad yr hen orsaf ar Queensway, yn cau am gyfnod byr ar fore Dydd Llun 25 Ebrill, rhwng 8.30am a 10am.

Yn ystod y cyfnod hwn, gall gwsmeriaid barhau i e-bostio info@newport.gov.uk ac fe ymdrinnir â cheisiadau cyn gynted ag y bydd gwasanaethau gweithredol yn ailddechrau.

Fel arall, gallwch fynd i www.newport.gov.uk ar unrhyw adeg lle gallwch ofyn am wasanaethau'r cyngor, talu am bethau fel eich treth y cyngor a rhoi gwybod am bryderon ar bynciau sy'n cynnwys ceudyllau a thipio anghyfreithlon. Cewch hefyd wybodaeth a chyngor ar holl wasanaethau'r cyngor.

Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra gall y toriad byr hwn i'r gwasanaeth gael ar ein cwsmeriaid.

Bridge Street bridge closure

Cau Bridge Street

Network Rail has started work to reconstruct Bridge Street road bridge in Newport city centre.

There will be diversions in place for vehicles while pedestrians can use Tunnel Terrace footbridge.

The project, which starts on 3 May will go on until late 2016 is part of the essential work to electrify the South Wales mainline.

For more information visit www.networkrail.co.uk/newport or call 03457 11 41 41

Mae Network Rail wedi dechrau gwaith i ailadeiladu pont Bridge Street yng nghanol dinas Casnewydd.

Mae gwiriadau mewn lle ar gyfer cerbydau tra gall gerddwyr ddefnyddio' troedbont Tunnel Terrace.

Mae'r prosiect, sy'n dechrau ar 3 Mai yn mynd ymlaen tan yn hwyr yn 2016, yn rhan o'r gwaith hanfodol i drydaneiddio'r brif linell De Cymru 

Am fwy o wybodaeth ewch i www.networkrail.co.uk/newport neu ffoniwch 03457 11 41 41 

Velothon road closures

Velothon cau ffyrdd

Official road closure times are now out for Velothon Wales on 22 May. Affected residents will recieve letters week commencing 25 April. If you have any queries or would like to view the road closures now visit the Velothon website or contact route@velothonwales.co.uk

Mae amserau cau heolydd swyddogol allan nawr ar gyfer Velothon Cymru ar 22 Mai.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ewch i’r gwefan Velothon neu cysylltwch â 
route@velothonwales.co.uk

20160303 local authority maps - colour coded
newport.jpg

Roll out of smaller waste bins continues

Rhaglen newid am finiau sbwriel llai’n parhau

Newport City Council is continuing with its programme to replace the larger wheeled waste bins with more slimline versions, as part of its strategy to improve recycling participation and rates in the city.

The on-going roll out, which started in 2014, has already provided smaller bins to two thirds of city households to use for their non-recyclable waste, and they will continue to be collected fortnightly. This final phase of the rollout will ensure that all houses in the city have the same size bins.

Recycled items will continue to be collected weekly, with residents using the existing green and blue boxes, and recycling of all food waste in the brown caddies being collected by our partners Wastesavers.

If residents already have the slimline bin, this will not be replaced.

For more information and advice visit www.newport.gov.uk/recycling.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau gyda’i raglen i amnewid y biniau sbwriel olwynion mwy gyda fersiynau teneuach, fel rhan o’i strategaeth i wella cyfranogiad a graddau ailgylchu yn y ddinas.

Mae’r cynllun, a ddechreuodd yn 2014 ac sy’n parhau, eisoes wedi darparu biniau llai i ddwy ran o dair o gartrefi’r ddinas i’w defnyddio ar gyfer eu gwastraff na ellir ei ailgylchu, a byddant yn parhau i gael eu casglu bob pythefnos. Bydd cam olaf y cynllun yn sicrhau fod gan bob cartref yn y ddinas finiau o’r un maint.

Parheir i gasglu eitemau i’w hailgylchu bob wythnos, gyda thrigolion yn defnyddio’r blychau gwyrdd a glas sy’n bodoli eisoes, a chesglir yr holl wastraff bwyd yn y cadis brown gan ein partneriaid, Wastsavers.

Os oes gan drigolion fin tenau’n barod, ni fydd hyn yn cael ei newid.

Am ragor o wybodaeth a chyngor ewch i www.newport.gov.uk/recycling.

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

 

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service. 
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list    Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.