Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council e-news 29 April-6 May

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

29/04/2016

Bank Holiday bin collections

Casgliadau sbwriel Gŵyl y Banc

There will be changes to usual waste and recycling days due to the Bank Holiday (2nd May) please see changes in the table below:

Usual WASTE collection…

Will be collected…

Monday 2 May

Tuesday 3 May

Tuesday 3 May

Wednesday 4 May

Wednesday 4 May

Thursday 5 May

Thursday 5 May

Friday 6 May

Friday 6 May

Saturday 7 May

Usual CARDBOARD collection…

 

Friday 6 May

Sunday 8 May

 

Fe fydd newidiadau i’r dyddiau gwastraff ac ailgylchu arferol oherwydd Gŵyl y Banc (2il Mai). Gweler y newidiadau yn y tabl isod:

Casgliadau gwastraff arferol…

Bydd yn cael ei gasglu...

Dydd Llun 2 Mai

Dydd Mawrth 3 Mai

Dydd Mawrth 3 Mai

Dydd Mercher 4 Mai

Dydd Mercher 4 Mai

Dydd Iau 5 Mai

Dydd Iau 5 Mai

Dydd Gwener 6 Mai

Dydd Gwener 6 Mai

Dydd Sadwrn 7 Mai

Casglu cardbord arferol…

 

Dydd Gwener 6 Mai

Dydd Sul 8 Mai

Bridge Street bridge closure

Cau Bridge Street

Network Rail has started work to reconstruct Bridge Street road bridge in Newport city centre.

There are diversions in place for vehicles while pedestrians can use Tunnel Terrace footbridge.

The project, which started on May 3 and will go on until late 2016 is part of the essential work to electrify the South Wales mainline.

For more information visit www.networkrail.co.uk/newport or call 03457 11 41 41

Mae Network Rail wedi dechrau gwaith i ailadeiladu pont Bridge Street yng nghanol dinas Casnewydd.

Mae gwiriadau mewn lle ar gyfer cerbydau tra gall gerddwyr ddefnyddio' troedbont Tunnel Terrace.

Mae'r prosiect, a ddechreuodd ar Fai 3 a bydd yn parhau tan yn hwyr yn 2016 yn rhan o waith hanfodol i drydanu prif linell reilffordd De Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.networkrail.co.uk/newport neu ffoniwch 03457 11 41 41 
 

Apply for a council job

Ymgeisio am swydd gyda’r cyngor

Newport City Council needs talented people to deliver services to the residents of Newport, view our current job vacancies now.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd angen pobl ddawnus i ddarparu gwasanaethau i drigolion Casnewydd, edrychwch ar ein swyddi gwag nawr.

Roll out of smaller waste bins continues

Rhaglen newid am finiau sbwriel llai’n parhau

Newport City Council is continuing with its programme to replace the larger wheeled waste bins with more slimline versions, as part of its strategy to improve recycling participation and rates in the city.

The on-going roll out, which started in 2014, has already provided smaller bins to two thirds of city households to use for their non-recyclable waste, and they will continue to be collected fortnightly. This final phase of the rollout will ensure that all houses in the city have the same size bins.

Recycled items will continue to be collected weekly, with residents using the existing green and blue boxes, and recycling of all food waste in the brown caddies being collected by our partners Wastesavers.

If residents already have the slimline bin, this will not be replaced.

For more information and advice visit www.newport.gov.uk/recycling.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau gyda’i raglen i amnewid y biniau sbwriel olwynion mwy gyda fersiynau teneuach, fel rhan o’i strategaeth i wella cyfranogiad a graddau ailgylchu yn y ddinas.

Mae’r cynllun, a ddechreuodd yn 2014 ac sy’n parhau, eisoes wedi darparu biniau llai i ddwy ran o dair o gartrefi’r ddinas i’w defnyddio ar gyfer eu gwastraff na ellir ei ailgylchu, a byddant yn parhau i gael eu casglu bob pythefnos. Bydd cam olaf y cynllun yn sicrhau fod gan bob cartref yn y ddinas finiau o’r un maint.

Parheir i gasglu eitemau i’w hailgylchu bob wythnos, gyda thrigolion yn defnyddio’r blychau gwyrdd a glas sy’n bodoli eisoes, a chesglir yr holl wastraff bwyd yn y cadis brown gan ein partneriaid, Wastsavers.

Os oes gan drigolion fin tenau’n barod, ni fydd hyn yn cael ei newid.

Am ragor o wybodaeth a chyngor ewch i www.newport.gov.uk/recycling.
 

Velothon road closures

Velothon cau ffyrdd

Official road closure times are now out for Velothon Wales on 22 May. Affected residents will receive letters week commencing 25 April. If you have any queries or would like to view the road closures now visit the Velothon website or contact route@velothonwales.co.uk

 

Mae amserau cau heolydd swyddogol allan nawr ar gyfer Velothon Cymru ar 22 Mai.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ewch i’r gwefan Velothon neu cysylltwch â route@velothonwales.co.uk


Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list    Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 

Casgliadau sbwriel Gŵyl y BancPowered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.