Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 6-13 May 2016


ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

06/05/2016

September 2016 Nursery Applications 

Ceisiadau Meithrin Medi 2016

Children turning 3 between 1 April and 31 August can start nursery in the September following their third birthday. The closing date for September 2016 nursery applications was 28 February and decisions were issued 3 May 2016 for on-time applications.

Please wait to receive your decision letter as decisions cannot be issued over the telephone, if you don't receive a decision letter by Tuesday 10 May please contact us below to request a copy. 

Read more information here.

Gall blant sy’n troi’n 3 oed rhwng 1 Ebrill a 31 Awst ddechrau ysgol meithrin yn y mis Medi yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau meithrin Medi 2016 oedd 28 Chwefror a chafodd penderfyniadau eu gwneud ar 3 Mai 2016 ar gyfer ceisiadau ar amser.

Arhoswch i dderbyn eich llythyr penderfyniad oherwydd ni all benderfyniadau gael eu rhoi dros y ffôn, os nad ydych yn derbyn llythyr erbyn Dydd Mawrth 10 Mai, cysylltwch â ni isod i wneud cais am gopi.

Darllenwch fwy yma. 

Bridge Street Closure

Cau Bridge Street

Network Rail has started work to reconstruct Bridge Street road bridge in Newport city centre.

There are diversions in place for vehicles while pedestrians can use Tunnel Terrace footbridge.

The project, which started on May 3 and will go on until late 2016 is part of the essential work to electrify the South Wales mainline.

For more information visit www.networkrail.co.uk/newport or call 03457 11 41 41

Mae Network Rail wedi dechrau gwaith i ailadeiladu pont Bridge Street yng nghanol dinas Casnewydd.

Mae gwiriadau mewn lle ar gyfer cerbydau tra gall gerddwyr ddefnyddio' troedbont Tunnel Terrace.

Mae'r prosiect, a ddechreuodd ar Fai 3 a bydd yn parhau tan yn hwyr yn 2016 yn rhan o waith hanfodol i drydanu prif linell reilffordd De Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.networkrail.co.uk/newport neu ffoniwch 03457 11 41 41  

Velothon road closures

Velothon cau ffyrdd

Official road closure times are now out for Velothon Wales on 22 May. 

If you have any queries or would like to view the road closures now visit the 
Velothon website or contact route@velothonwales.co.uk

Mae amserau cau heolydd swyddogol allan nawr ar gyfer Velothon Cymru ar 22 Mai. 

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ewch i’r gwefan Velothon neu cysylltwch â route@velothonwales.co.uk

Superfast Business Wales - partnership technology update 

Diwddariad Technolegol Partneriaeth Cyflymu Busnesau Cymru

Superfast Business Wales is a service for small and medium-sized businesses provided on behalf of the Welsh Government and funded by the European Regional Development Fund. 

This special partnership event (16 June, 2016) will cover:

  • An overview about the latest digital technologies such as Cloud, mobile working, infrastructure, social media, business applications, etc., and the benefits to businesses

  • Digital technology case studies demonstrating innovation

  • Superfast Business Wales programme update

  • How you can increase your own efficiency through digital technologies

  • Opportunities for referral generation and signposting of clients

For more information on the service visit their website.

If you have a small business and would like to attend this event you can find out further information here.

Gwasanaeth ar gyfer busnesau bach a chanolog yw Cyflymu Cymru i Fusnesau sy’n cael ei ddarparu ar ran Llywodraeth Cymru ac yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. 

Bydd y digwyddiad arbennig yma i bartneriaid (Mehefin 16, 2016) yn cwmpasu:

  • Trosolwg o’r technoleg ddigidol diweddaraf, fel y  Cwmwl, gweithio’n symudol, isadeiladedd, cyfryngau cymdeithasol, meddalwedd busnes yn ogystal â’u manteision I fusnes

  • Astudiaethau achos technolegol yn arddangos arloesedd

  • Diweddariad am y rhaglen Cyflymu Busnesau Cymru

  • Sut y medrwch chi wella eich effeithlonrwydd drwy dechnoleg ddigidol

  • Cyfle i atgyfeirio ac i gyfeirio cleientiaid 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth, ewch i'w gwefan.

Os oes gennych fusnes bach a hoffai i fynychu'r digwyddiad hwn gallwch ganfod rhagor o wybodaeth yma.Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more. Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy. Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list   Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.