Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council e-news 20-27 May

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

20/05/2016

Council approves new Welsh medium secondary school in Newport

Y Cyngor yn cymeradwyo ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yng Nghasnewydd

Newport City Council has approved plans that will see work start on a new Welsh medium secondary school in the city.

The approved proposal includes an extension to the existing Duffryn High, with the new school, Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, having its own buildings and grounds. The two schools will operate independently of each other. 

While construction work is ongoing, it is intended that pupils of the new school will be temporarily housed in part of Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon in Brynglas, one of Newport’s three Welsh medium primary schools.

The development will deliver up to 900 school places in future years, and meet the growing demand that exists across the region for Welsh medium secondary education.

Funding of the new school is via the 21st century schools programme as a joint enterprise through Welsh Government, Newport City Council and Monmouthshire County Council, providing secondary school places for both local authorities.

Councillor Debbie Wilcox, Leader of Newport City Council, said: “After a thorough and detailed process, I am delighted that we will now be able to offer Welsh medium secondary education within the city.  Well done, da iawn, to all who have worked on this.

“The approval today also means that improvement works on Duffryn High School will be completed giving pupils there a better environment in which to pursue their education.”                           

Councillor Gail Giles, Cabinet Member for Education and Young People, said: “I am very pleased that we can now press ahead with a new purpose-built school offering the best possible facilities for pupils. Ysgol Gyfun Gwent Is Coed will be a great asset for the city.”

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yn y ddinas.

Mae'r cynnig a gymeradwywyd yn cynnwys estyniad i Ysgol Uwchradd Dyffryn, gyda'r ysgol newydd, sef Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, yn cael ei hadeiladau a'i thir ei hun. Bydd y ddwy ysgol yn gweithredu'n annibynnol ar ei gilydd.  

Wrth i'r gwaith adeiladu fynd rhagddo, bwriedir i ddisgyblion yr ysgol newydd fynychu Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ym Mrynglas, sy'n un o dair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg Casnewydd, a hynny dros dro.

Bydd y datblygiad yn cynnig hyd at 900 o leoedd ysgol yn y blynyddoedd i ddod, a bydd yn bodloni'r galw cynyddol am addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y rhanbarth.

Caiff yr ysgol newydd ei hariannu gan raglen ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif drwy gydfenter rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Sir Fynwy, gan ddarparu lleoedd ysgol uwchradd ar gyfer y ddau awdurdod lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Yn dilyn proses fanwl a thrylwyr, mae'n bleser mawr gennyf ddweud y byddwn nawr yn gallu cynnig addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y ddinas.  Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi gweithio ar hyn.

"Mae'r gymeradwyaeth hon heddiw hefyd yn golygu y caiff gwaith i wella Ysgol Uwchradd Dyffryn ei gwblhau, a fydd yn creu gwell amgylchedd i'r disgyblion yno gael eu haddysg."

Dywedodd y Cynghorydd Gail Giles, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc: "Rwy'n falch iawn ein bod nawr yn gallu mynd ati i adeiladu ysgol bwrpasol newydd a fydd yn cynnig y cyfleusterau gorau posibl i ddisgyblion. Bydd Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn ased gwych i'r ddinas."

Dywedodd Elin Maher, cadeirydd corff llywodraethu dros dro'r ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd: "Rydym wrth ein bodd bod aelodau Cyngor Dinas Casnewydd wedi cymeradwyo'r cynlluniau ar gyfer Ysgol Gyfun Gwent Is Coed. Diolch yn fawr iawn. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r pennaeth newydd, Rhian Dafydd, er mwyn cyflwyno'r ased hwn y mae ei ddirfawr angen ar y ddinas."

Household Waste and Recycling Centre- Sunday 22 May

Canolfan Ailgylchu- Dydd Sul 22

Due to the Velothon road closures the Household Waste and Recycling Centre will open at 3pm on Sunday 22 May and then close later than normal at 7pm to allow residents time to access to the site.


If you have any queries or would like to view the road closures now visit the Velothon website or contact route@velothonwales.co.uk 

Oherwyddau y caeadau ffyrdd ar gyfer Velothon bydd y ganolfan ailgylchu gwastraff cartref yn agor am 3pm, ar ddydd Sul, 22 Mai a chau yn ddiweddarach nag arfer am 7pm i ganiatáu amser i drigolion cael mynediad at y safle.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ewch i’r gwefan Velothon neu cysylltwch â route@velothonwales.co.uk

Housebound Library Service

Gwasanaeth Llyfrgell i Bobl sy'n Gaeth i'r Tŷ

The Housebound Library Service exists to provide a tailor-made service to all members of the community who are unable whether on a temporary or permanent basis, to visit their local library.

How the service works

The service is available to residents of Newport who are unable to get to the library due to age, illness or disability and have no-one who can visit a branch library on their behalf. We will visit you in your own home once a month and provide you with the material you require.

Housebound members can borrow up to 20 items and the service is entirely free of charge. We are able to provide any title from our stock, including Spoken Word titles if you prefer to listen to a book or large print titles if you can sometimes have difficulty reading standard print.

To register for the Housebound Service telephone the Contact Centre on 656656 or email the library service at central.library@newport.gov.uk and a member of the library team will contact you.  

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgell i Bobl sy'n Gaeth i'r Tŷ yn bodoli er mwyn darparu gwasanaeth hollol addas i bob aelod o'r gymuned sydd ddim yn gallu ymweld â'u llyfrgell leol (un ai'n dros dro neu'n barhaol).

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

Mae'r gwasanaeth ar gael i drigolion Casnewydd sydd ddim yn gallu ymweld â'r llyfrgell o ganlyniad i oedran, salwch neu anabledd sydd heb unrhyw un all ymweld â'r llyfrgell ar eu rhan. Byddwn yn ymweld â chi yn eich cartref unwaith y mis i ddarparu'r deunydd yr ydych eisiau.

Gall aelodau sy'n gaeth i'r tŷ fenthyg hyd at 20 eitem ac ni chodir tâl am y gwasanaeth. Gallwn ddarparu unrhyw deitl yn ein stoc, gan gynnwys teitlau Llyfrau Llafar os yw'n well gennych wrando ar lyfr neu deitlau print bras os ydych weithiau'n cael anhawster yn darllen print cyffredin.

I gofrestru gyda'r Gwasanaeth Llyfrgell i Bobl sy'n Gaeth i'r Tŷ ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 656656 neu e-bostiwch wasanaeth y llyfrgell ar central.library@newport.gov.uk a bydd aelod o dîm y llyfrgell yn
cysylltu â chi. 

Social Media

Cyfryngau Cymdeithasol

Want to use social media to find out more about Newport City Council?
Follow us on Twitter @NewportCouncil

For the council's Facebook page

Eisiau defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod mwy am Gyngor Dinas Casnewydd?

Dilynwch ni ar Twitter@CyngorCasnewydd

Am dudalen Facebook y cyngor 

Newport's new mayor

Maer newydd Casnewydd

Cllr David Atwell, Newport’s new Mayor will support three charities over the next year.

Bydd Cyng. David Atwell, Maer newydd Casnewydd yn cefnogi tair elusen dros y flwyddyn nesaf.

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.