Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council e-news 3-10 June

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

03/06/2016

Register to vote now!

Cofrestrwch i bleidleisio nawr!

Elections are coming soon! Make sure you’re registered to vote on 23 June.
There are several ways people can apply to register to vote - online, www.gov.uk/register-to-vote by telephone to 01633 210744 (you will need your date of birth and National Insurance Number) or fill in paper registration forms if they prefer.  
The form can be downloaded from the registration site or alternatively be requested from the local electoral services team in Newport on 01633 656656 or email 
uvote@newport.gov.uk and return it by the 3 June, the registration deadline.

Mae etholiadau yn dod yn fuan!  Gwnewch yn siŵr bod eich bod wedi cofrestru i bleidleisio ar 23 Mehefin.

Mae yna sawl ffordd y gall pobl ymgeisio i gofrestru i bleidleisio - ar-lein, www.gov.uk/register-to-vote,  dros y ffôn i 01633 210744 (bydd angen eich dyddiad geni a Rhif Yswiriant Gwladol) neu i gwblhau ffurflenni cofrestru papur os dyna sy’n well ganddynt. 

Gall y ffurflen cael ei lawrlwytho oddi ar y safle cofrestru neu fel arall ar gais oddi wrth y tîm gwasanaethau etholiadol lleol yng Nghasnewydd ar 01633 656656 neu e bost 
uvote@newport.gov.uk a'i dychwelyd erbyn 3 Mehefin.

Local Access Forum

Fforwm Mynedidad Lleol

We are looking for members to join Newport Local Access Forum (LAF) to advise the council and Natural Resources Wales on how public access to land in the area for recreation and enjoyment can be improved. 

The forum will meet formally twice a year with extra meetings scheduled if required. Interested? We'd love to hear from you!  

Find out more on our website. 

Rydym yn edrych am aelodau i ymuno â Fforwm Mynediad Lleol Casnewydd i gynghori’r cyngor a Chyfoeth Naturiol Cymru ar sut gellid gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal at ddibenion hamdden a mwynhad. 

Bydd y fforwm yn cwrdd yn ffurfiol ddwywaith y flwyddyn gyda chyfarfodydd ychwanegol os bydd angen. Diddordeb? Hoffwn glywed gennych!

 Rhagor o wybodaeth ar eich gwefan

Get involved at Newport Museum and Art Gallery

Cyfleoedd i weithio gydag Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

Residents are being offered the chance to curate an exhibition in Newport Museum and Art Gallery.

The Friends of Newport Museum and Art Gallery are inviting people to choose their favourite painting and say why they like it.

People can pop in between 10am and 2pm on Saturday 4 June to make a selection and write a label. Gallery staff and the Friends will be on hand to help.

Find out more on our website. 

Dewiswch eich hoff lun i'w arddangos yn oriel gelf Casnewydd

Mae trigolion yn cael cyfle i guradu arddangosfa yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd.

Mae Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn gwahodd pobl i ddewis eu hoff lun a rhoi gwybod pam.

Gall pobl alw heibio rhwng 10am a 2pm ddydd Sadwrn 4 Mehefin i ddewis llun ac ysgrifennu label. Bydd staff yr oriel a’r Cyfeillion wrth law i helpu.

Rhagor o wybodaeth ar eich gwefan.

Inspire2Achieve

Inspire2Achieve

Newport City Council is leading on a major project to target nearly 4,000 young people in south east Wales who are at risk of dropping out of education.

Welsh Government Cabinet Secretary for Finance and Local Government Mark Drakeford announced a £45 million EU-backed investment to raise skills and improve career prospects across South Wales.

It includes £9.2 million for Inspire2Achieve, including £4.2 million from the European Social Fund, to help 3,900 young people who are at risk of disengaging and falling out of education and training in Newport, Cardiff, Monmouthshire and the Vale of Glamorgan.

Find out more on our website

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn arwain project mawr i dargedu bron 4,000 o bobl ifanc yn ne-ddwyrain Cymru a allai adael byd addysg.

Heddiw cyhoeddodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Gyllid a Llywodraeth Leol, fuddsoddiad gwerth £45m, a gefnogir gan yr UE, i wella sgiliau a rhagolygon gyrfaol ledled De Cymru.

Mae’n cynnwys £9.2 miliwn ar gyfer Inspire2Achieve, gan gynnwys £4.2 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, i helpu 3,900 o bobl ifanc a allai fod mewn perygl o symud o fyd addysg a hyfforddiant yng Nghasnewydd, Caerdydd, Sir Fynwy a Bro Morgannwg.


Rhagor o wybodaeth ar eich gwefan. 

Can you Foster for Newport City Council

Allwch chi Faethu i Gyngor Dinas Casnewydd

Children and young people of all ages and backgrounds need foster care when it is not possible for them to live with family members or friends. 

Could you Foster for Newport City Council and provide a stable environment for a child or teenager in Newport? 

For more information visit www.newport.gov.uk/fostering

Mae plant a phobl ifanc o bob oedran a chefndir angen gofal maeth pan nad yw'n bosibl iddynt i fyw gydag aelodau o'r teulu neu ffrindiau. 

Allwch chi Faethu i Gyngor Dinas Casnewydd a darparu awyrgylch sefydlog i blentyn neu berson yn eu harddegau yng Nghasnewydd? 

Am ragor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/fostering

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.