Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 27 May - 3 June 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

27/05/2016

Can you Foster for Newport City Council

Allwch chi Faethu i Gyngor Dinas Casnewydd

Children and young people of all ages and backgrounds need foster care when it is not possible for them to live with family members or friends. 

Could you Foster for Newport City Council and provide a stable environment for a child or teenager in Newport? 

For more information visit www.newport.gov.uk/fostering

Mae plant a phobl ifanc o bob oedran a chefndir angen gofal maeth pan nad yw'n bosibl iddynt i fyw gydag aelodau o'r teulu neu ffrindiau. 

Allwch chi Faethu i Gyngor Dinas Casnewydd a darparu awyrgylch sefydlog i blentyn neu berson yn eu harddegau yng Nghasnewydd? 

Am ragor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/fostering

Check your Bank Holiday waste and recycling collections 

Gwiriwch eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gwyl y Banc

Check your Bank Holiday waste and recycling collections here or via www.newport.gov.uk/mynewport

Gwiriwch eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gwyl y Banc yma  neu drwy www.newport.gov.uk/mynewport

Housebound Library Service

Gwasanaeth Llyfrgell i Bobl sy'n Gaeth i'r Tŷ 

The Housebound Library Service exists to provide a tailor-made service to all members of the community who are unable whether on a temporary or permanent basis, to visit their local library.

How the service works

The service is available to residents of Newport who are unable to get to the library due to age, illness or disability and have no-one who can visit a branch library on their behalf. We will visit you in your own home once a month and provide you with the material you require.

Housebound members can borrow up to 20 items and the service is entirely free of charge. We are able to provide any title from our stock, including Spoken Word titles if you prefer to listen to a book or large print titles if you can sometimes have difficulty reading standard print.

To register for the Housebound Service telephone the Contact Centre on 656656 or email the library service at 
central.library@newport.gov.uk and a member of the library team will contact you. 

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgell i Bobl sy'n Gaeth i'r Tŷ yn bodoli er mwyn darparu gwasanaeth hollol addas i bob aelod o'r gymuned sydd ddim yn gallu ymweld â'u llyfrgell leol (un ai'n dros dro neu'n barhaol).

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

Mae'r gwasanaeth ar gael i drigolion Casnewydd sydd ddim yn gallu ymweld â'r llyfrgell o ganlyniad i oedran, salwch neu anabledd sydd heb unrhyw un all ymweld â'r llyfrgell ar eu rhan. Byddwn yn ymweld â chi yn eich cartref unwaith y mis i ddarparu'r deunydd yr ydych eisiau.

Gall aelodau sy'n gaeth i'r tŷ fenthyg hyd at 20 eitem ac ni chodir tâl am y gwasanaeth. Gallwn ddarparu unrhyw deitl yn ein stoc, gan gynnwys teitlau Llyfrau Llafar os yw'n well gennych wrando ar lyfr neu deitlau print bras os ydych weithiau'n cael anhawster yn darllen print cyffredin.

I gofrestru gyda'r Gwasanaeth Llyfrgell i Bobl sy'n Gaeth i'r Tŷ ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 656656 neu e-bostiwch wasanaeth y llyfrgell arcentral.library@newport.gov.uk a bydd aelod o dîm y llyfrgell yn cysylltu â chi. 

Register to vote now

Cofrestrwch i bleidleisio nawr

Elections are coming soon! Make sure you’re registered to vote on 23 June.

There are several ways people can apply to register to vote - online www.gov.uk/register-to-vote, by telephone to 01633 210744 (you will need your date of birth and National Insurance Number) or fill in paper registration forms if they prefer.  

The form can be downloaded from the registration site or alternatively be requested from the local electoral services team in Newport on 01633 656656 or email 
uvote@newport.gov.uk and return it by the 3 June, the registration deadline.

Mae etholiadau yn dod yn fuan!  Gwnewch yn siŵr bod eich bod wedi cofrestru i bleidleisio ar 23 Mehefin.

Mae yna sawl ffordd y gall pobl ymgeisio i gofrestru i bleidleisio - ar-lein, www.gov.uk/register-to-vote,  dros y ffôn i 01633 210744 (bydd angen eich dyddiad geni a Rhif Yswiriant Gwladol) neu i gwblhau ffurflenni cofrestru papur os dyna sy’n well ganddynt. 

Gall y ffurflen cael ei lawrlwytho oddi ar y safle cofrestru neu fel arall ar gais oddi wrth y tîm gwasanaethau etholiadol lleol yng Nghasnewydd ar 01633 656656 neu e bost 
uvote@newport.gov.uk a'i dychwelyd erbyn 3 Mehefin.

May Half Term

Hanner Tymor Mai 

Celebrate 'Share a Story Month' in Libraries in Newport this May half term. Free activities suitable for over 7's. 

13245499_1041716089216954_8264551232897329192_n.png 

Dathlwch Mis Rhannu Stori Hanner Tymor Mis Mai.  Digwyddiad am ddim, dim ond yn addas ar gyfer plant 7+.

13238969_1198248910185422_8010296224394254330_n.png 

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.