Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 10 - 17 June 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

10/06/2016

Newport Food Festival has a refreshing new taste

Mae gan Ŵyl Fwyd Casnewydd noddwr newydd

As Newport’s top culinary event enters its sixth year, there’s an exciting new taste on the menu as award-winning Newport brewery, Tiny Rebel, is announced as headline sponsor.

To be known as the Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival, the event on Saturday 1 October promises to be the biggest and best yet.

A company born and bred in Newport, Tiny Rebel will help the festival reach new heights, and has made a commitment to sponsor the event for the next three years.

Bradley Cummings from Tiny Rebel, said: “We had a fantastic experience of the festival last year. Urban Tap House had yet to officially open but we ran a roaring trade from our pop-up bar and a huge amount of interest from the public in our beer and new venue.

“We’re a proud Newport business so coming on board as headline sponsor of the festival is a great honour. We look forward to helping develop the newly emphasised drink aspect of the celebration and raising awareness of the festival throughout South Wales and beyond.”

This year’s Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival will host around 80 stalls, as well as the return of the popular Teenchef competition and expert chef demonstrations. The main activities will centre on High Street, and the areas in and around Newport Market will again have a local focus.
Read more

Wrth i brif ddigwyddiad coginiol Casnewydd gael ei gynnal am y chweched flynedd, mae rhywbeth newydd ar y fwydlen gan fod bragdy penigamp Casnewydd, Tiny Rebel, wedi’i gyhoeddi fel y prif noddwr.

I'w adnabod fel Gŵyl Bwyd a Diod Casnewydd Tiny Rebel, mae'r digwyddiad, sydd ar ddydd Sadwrn 1 Hydref, yn addo bod yr un mwyaf a'r un gorau hyd yn hyn.

Bydd Tiny Rebel, cwmni a sefydlwyd a datblygwyd yng Nghasnewydd, yn helpu’r ŵyl i gyflawni pethau newydd ac mae wedi ymrwymo i noddi'r digwyddiad ar gyfer y tair blynedd nesaf.

Dywedodd Bradley Cummings o Tiny Rebel: “Cawson ni brofiad ardderchog yn yr ŵyl y llynedd. Nid oedd Urban Tap House wedi agor yn swyddogol eto ond gwerthon ni lawer o’n bar dros dro ac roedd diddordeb mawr gan y cyhoedd yn ein cwrw a’n lleoliad newydd.

“Rydyn ni'n gwmni balch o Gasnewydd felly mae'n anrhydedd fawr fod yn brif noddwr yr ŵyl. Rydym yn edrych ymlaen at helpu i ddatblygu’r agwedd diodydd newydd ar y dathliad ac at godi ymwybyddiaeth o’r ŵyl ledled De Cymru a thu hwnt.”

Eleni bydd Gŵyl Bwyd a Diod Casnewydd Tiny Rebel yn cynnal oddeutu 80 o stondinau, yn ogystal â dod â‘r gystadleuaeth Teenchef boblogaidd a sioeau pen-gogyddion arbenigol yn ôl. Bydd y prif weithgareddau yn Heol Fawr, a bydd canolbwynt lleol ar yr ardaloedd yn y Farchnad yng Nghasnewydd ac o'i chwmpas.
Darllenwch fwy

18.05.16 mh newport food festival tiny rebel
32.jpg

Inspire2Achieve

Inspire2Achieve

Newport City Council is leading on a major project to target nearly 4,000 young people in south east Wales who are at risk of dropping out of education.

Welsh Government Cabinet Secretary for Finance and Local Government Mark Drakeford announced a £45 million EU-backed investment to raise skills and improve career prospects across South Wales.

It includes £9.2 million for Inspire2Achieve, including £4.2 million from the European Social Fund, to help 3,900 young people who are at risk of disengaging and falling out of education and training in Newport, Cardiff, Monmouthshire and the Vale of Glamorgan.

Find out more on our website

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn arwain project mawr i dargedu bron 4,000 o bobl ifanc yn ne-ddwyrain Cymru a allai adael byd addysg.

Heddiw cyhoeddodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Gyllid a Llywodraeth Leol, fuddsoddiad gwerth £45m, a gefnogir gan yr UE, i wella sgiliau a rhagolygon gyrfaol ledled De Cymru.

Mae’n cynnwys £9.2 miliwn ar gyfer Inspire2Achieve, gan gynnwys £4.2 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, i helpu 3,900 o bobl ifanc a allai fod mewn perygl o symud o fyd addysg a hyfforddiant yng Nghasnewydd, Caerdydd, Sir Fynwy a Bro Morgannwg.

Rhagor o wybodaeth ar eich gwefan

Nursery places for 3 year olds  

Lleoedd meithrin ar gyfer plant 3 blwydd oed

Your child is entitled to a free part-time nursery place in the term after their third birthday.  

Find out more on our website

Mae gan eich plentyn hawl i le meithrin rhan amser am ddim yn y tymor ar ol ei trydydd ei thrydydd pen-blwydd.

Rhagor o wybodaeth ar eich gwefan

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.