Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council e-news 17-24 June

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

17/06/2016

M4 Brynglas Tunnels Refurbishment

M4 Brynglas Tunnels Refurbishment

Costain has been appointed by the Welsh Government to undertake a  significant programme of refurbishment to the Brynglas Tunnels, River Usk Bridge and Malpas Viaduct.

The majority of the refurbishment of the River Usk Bridge and Malpas Viaduct will be done during the day over a nine month period. The works are being done from beneath the structure with little impact on traffic.

The project is planned over a 19 month period commencing on 20 June.

There will be a 24hr helpline, should you need further guidance and assistance on 0845 600 2664.

Or visit the website: gov.wales/brynglas-tunnels

Mae Costain wedi cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru i gynnal rhaglen sylweddol o waith adnewyddu i dwneli Brynglas, Pont Afon Wysg a Thraphont Malpas.

Cwblheir y rhan fwyaf o waith adnewyddu Pont Afon Wysg a Thraphont Malpas yn ystod y dydd dros gyfnod o naw mis. Gwneir y gwaith o dan y strwythur heb gael fawr ddim effaith ar Draffig.

Cynllunnir y prosiect dros gyfnod o 19 mis gan yn dechrau ar 20 fed
Mehefin.

Bydd llinell gymorth 24 awr hefyd os bydd angen arweiniad a chymorth
pellach arnoch ar 0845 600 2664.  
 
Ewch I'n tudalen we: llyw.cymru/twnelau-bryn-glas 

Skyline Challenge 2016

Her Nenlinell 2016

Skyline Challenge 2016! Newport’s first annual walking event takes place 3 September 2016 


Find our more on our website

Her Nenlinell 2016! Mae digwyddiad cerdded blynyddol cyntaf Casnewydd ar 3 Medi 2016


Rhagor o wybodaeth ar eich gwefan 

Community Connectors

Cysylltwyr Cymunedol

Looking for a social activity or group to join in Newport? Our community connectors can help....

Find out more on our website

Edrych am weithgaredd neu grŵp cymdeithasol i ymuno â nhw yng Nghasnewydd? Gall ein cysylltwyr cymunedol helpu...


Rhagor o wybodaeth ar eich gwefan 

Grass cutting programme

Rhaglen Torri Glaswellt

Newport City Council is now cutting grass in public spaces once a month as a result of ongoing savings needed in order to maintain other essential public services.

Although this will result in longer grass at times, it is currently exceptionally high following the very warm weather and intermittent rain.

This growth rate is unlikely to be sustained throughout the summer, so once the first cut has been completed, grass lengths across the city should be more moderate.

Councillor Debbie Wilcox, Leader of Newport City Council, said she appreciated that some people were very civic minded and had cut the grass in areas near their homes:

“The council has had to make some very difficult budget decisions which are affecting services across the council and grass mowing is one of them.

“We thank residents for informing us of areas which are very overgrown and offer assurance that our Streetscene teams will use their reduced resources as efficiently as possible.

“We recognise the concerns of residents who have contacted us about grass length in parks and play areas, but expect the mowing programme will shortly tackle the issue”.

The reduction in mowing frequency was implemented as a way of helping the council save nearly £60 million in the last five years, whilst at the same time maintaining care for the most vulnerable members of our communities and focusing on priorities such as the education of the children of Newport.


Mae Cyngor Dinas Casnewydd bellach yn torri gwelltglas mewn mannau cyhoeddus unwaith y mis o ganlyniad i'r angen i arbed arian er mwyn cynnal gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.

Er y bydd hyn yn achosi glaswellt hirach ar adegau, mae’n eithriadol o uchel ar hyn o bryd ar ôl y tywydd twym iawn a’r glaw ysbeidiol.

Nid yw’n debyg y bydd y glaswellt yn parhau i dyfu yn yr un modd trwy’r haf, felly ar ôl ei dorri am y tro cyntaf, dylai hyd y gwair ym mhob rhan o'r ddinas fod yn fwy cymedrol.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd ei bod yn gwerthfawrogi bod rhai pobl ag awydd gofalu am eu dinas ac wedi torri’r glaswellt mewn ardaloedd yn agos at eu cartrefi:

“Mae’r Cyngor wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd o ran cyllideb sy'n effeithio ar wasanaethau ym mhob rhan o'r Cyngor ac mae torri glaswellt  yn un o'r penderfyniadau hyn.

“Rydym yn diolch i drigolion am roi gwybod i ni am y lleoedd sydd wedi gordyfu ac rydym yn rhoi sicrwydd y bydd ein timau Streetscene yn defnyddio eu hadnoddau mewn ffordd mor effeithiol â phosibl, er bod eu hadnoddau wedi eu lleihau.

“Rydym yn cydnabod pryderon trigolion sydd wedi cysylltu â ni ynglŷn â hyd glaswellt mewn parciau a meysydd chwarae, ond bydd y rhaglen dorri yn mynd i’r afael â’r mater yn fuan.”

Gweithredwyd y broses o leihau pa mor aml y torrir gwelltglas fel ffordd o helpu’r Cyngor i arbed bron i £60 miliwn yn y pum mlynedd diwethaf, ac ar yr un pryd, cynnal gofal ar gyfer aelodau o'n cymunedau sydd fwyaf agored i niwed  a chanolbwyntio ar flaenoriaethau fel addysg plant yng Nghasnewydd.

Newport Cathedral Annual Summer Fayre- June 18

Cadeirlan Casnewydd Ffair Haf Flynyddol- Mehefin 18

Something new is about to happen in Newport Cathedral!

Towards the end of last year, the Pews inside the Cathedral were removed, thus creating a vast open space which is already being used for Art Exhibitions.

On Saturday, June 18th this open space will, for the first time, be transformed to host the Cathedral's Annual Summer Fayre from 10.30am to 1.30pm.

Come along and join us to enjoy the various stalls, activities and games to be held here. Something for everyone. Admission free.

In addition, renovation work permitting, there will be tours to the top of the Cathedral's Tower to experience the panoramic views of Newport and the surrounding countryside. The charge for the tours will be £2.00 for adults and 50p for children.

A warm welcome awaits you

Mae rhywbeth newydd ar fin digwydd yng Nghadeirlan Casnewydd!

Tua diwedd y llynedd, cafodd y Corau eu tynnu o’r Gadeirlan gan greu gofod agored eang sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio i arddangos celf.

Ddydd Sadwrn, Mehefin 18, bydd y gofod hwn yn cael ei drawsnewid am y tro cyntaf ar gyfer Ffair Haf Flynyddol y Gadeirlan, rhwng 10.30am i 1.30pm.

Dewch yn llu ac ymunwch â ni i fwynhau’r stondinau, gweithgareddau a gemau amrywiol fydd yn cael eu cynnal. Mae yna bopeth i bawb. Mynediad am ddim.

Yn ogystal, ar yr amod na fydd gwaith adnewyddu yn rhwystro hynny, mae cyfle i fynd i gopa Tŵr y Gadeirlan i weld y golygfeydd godidog o Gasnewydd a’r wlad o amgylch.  Codir tâl ar gyfer y teithiau hyn sef £2 i oedolion a 50c i blant.

Mae croeso cynnes i chi gyd. 

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.