Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council e-news 1-8 July

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

1/07/2016

Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival official supper

Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival official supper

We are delighted to announce Ridgeway Bar and Kitchen as venue for a pre-festival supper for this year’s Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival. Find out more

Bar a Chegin Ridgeway yw’r lleoliad ar gyfer y swper cyn yr ŵyl ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd eleni. Mwy yma 

Newport Fanzone

Ardal Cafnogwyr Casnewydd

A fanzone for the Wales v Belgium Euro 2016 quarter final game on Friday 1 July will be hosted by Rodney Parade thanks to a partnership between Newport City Council, Newport Live and the venue.

The gates will open at 4pm and food and drink will be available ahead of the 8pm kick off.

Admission is £3 for adults and children under 12 go free, the capacity of the venue is 5,000, tickets will be available online in advance from www.newportlive.co.uk or in person at the Riverfront Theatre or Newport Centre. For more information or to buy a ticket contact 01633 656757.

1st july 2016 fan zone digital advert.jpg

Bydd ardal cefnogwyr i gêm Cymru yn rownd gogynderfynol Ewro 2016 yn Rodney Parade, diolch i bartneriaeth rhwng y cyngor, Newport Live a’r lleoliad.

Bydd y gatiau’n agor am 4pm a bydd bwyd a diod ar gael cyn y gic gyntaf am 8pm.

Y pris mynediad yw £3 i oedolion ac mae am ddim i blant dan 12 oed, a gall ddal 5,000 o bobl. Bydd tocynnau ar gael ar-lein ymlaen llaw o www.newportlive.co.uk neu o Theatr Glan-yr-afon neu Ganolfan Casnewydd. Ffoniwch 01633 656757 i gael rhagor o wybodaeth neu brynu tocyn.

1st july 2016 fan zone digital advert.jpg
 

City centre parking issues

Materion parcio ynghanol y ddinas

Councillor Ray Truman, Newport City Council's Cabinet Member for Environment, Sustainability and Transport, said: "We work closely with the police to try and tackle the problem of irresponsible and selfish parking but the council does not have the powers to fine or prosecute those who break the rules.

"Responsibility for enforcing parking restrictions in Newport, including the city centre, rests solely with the police.

"We will continue to work with the police to ensure the city centre is an attractive and safe place for people to visit as this will benefit businesses, shoppers and residents.."

Dywedodd y Cynghorydd Ray Truman, Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thrafnidiaeth: “Rydym yn gweithio’n agos gyda’r heddlu i geisio mynd i’r afael â phroblem parcio anghyfrifol a hunanol ond does gan y cyngor ddim o’r pwerau i ddirwyo nag erlyn y rheiny sy’n torri’r rheolau.

“Yr heddlu’n unig sy'n gyfrifol am weithredu cyfyngiadau parcio yng Nghasnewydd, gan gynnwys canol y ddinas.

“Byddwn yn parhau i weithio gyda’r heddlu i sicrhau bod canol y ddinas yn lle deniadol a diogel i bobl ymweld â hi er mwyn i fusnesau, siopwyr a thrigolion elwa."

Millbrook Primary represents UK in special programme to mark centenary of Battle of the Somme

Ysgol Gynradd Millbrook yn cynrychioli'r DU mewn rhaglen arbennig i nodi canmlywyddiant Brydr y Somme

As living memory of what was one of the deadliest battles of the First World War fades, the programme aims to raise awareness of the significance of World War One and the importance of UK-France relations in continuing peace and stability in Europe today.

 http://www.millbrookprimary.co.uk/

Wrth i’r atgofion am un o frwydrau mwyaf marwol y Rhyfel Byd Cyntaf bylu o’r cof, nod y rhaglen yw cynyddu ymwybyddiaeth o arwyddocâd y Rhyfel Byd Cyntaf a phwysigrwydd perthynas y DU â Ffrainc yn gwarchod sefydlogrwydd a heddwch yn Ewrop heddiw.
http://www.millbrookprimary.co.uk/ 

Need help online? Pop along to a Digital Friday session!

Angen cymorth ar-lein? Dewch draw i sesiwn Dydd Gwener Digidol!

Friendly volunteers from the Office for National Statistics are on hand at your local library to offer advice on how to get online, using the internet, computers, tablets, smartphones and more…

Mae gwirfoddolwyr cyfeillgar o’r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol wrth law yn eich llyfrgell i gynnig cyngor ar sut i fynd ar-lein, defnyddio’r we, cyfrifiaduron, tabledi, ffonau clyfar a mwy...

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.