Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 8-15 July 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

04/07/2016

Your Newport Survey 

Arolwg Eich Casnewydd

Residents of Newport are invited to take part in a survey linked to the Well-being of Future Generations Act aimed at improving the economic, social, environmental and cultural wellbeing of Newport. 

To take part visit www.newport.gov.uk/haveyoursay 
 

Gwahoddir trigolion Casnewydd i gymryd rhan mewn arolwg sy’n gysylltiedig â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sydd wedi’i hanelu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a Chasnewydd.

I gymryd rhan, ewchwww.newport.gov.uk/haveyoursay

Newport Matters

Materion Casnewydd

Newport Matters hit the streets this week
read it online now

Mae Materion Casnewydd ar gael yr wythnos hon
darllenwch ar-lein nawr

Skyline Challenge

Her Nenlinell 

Come and take part in the Newport Skyline Challenge on 3 September 2016.  We have walking routes for all fitness levels and abilities.

Choose from the following distances:

  • 1.5 mile led walk
  • 3 mile led walk
  • 4.5 mile led walk
  • 9 mile self-led challenge and led walk
  • 16 mile self-led challenge and led walk

For more details and to book your place visit www.newport.gov.uk/walktheport

Email walktheport@newport.gov.uk with any queries or telephone 01633 851 588. 

Dewch i gymryd rhan yn Her Nenlinell Casnewydd ar 3 Medi 2016. Llwybrau cerdded ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu.

Dewiswch o blith y pellteroedd canlynol:

  • Taith dywys 1.5 milltir
  • Taith dywys 3 milltir
  • Taith dywys 4.5 milltir
  • Her 9 milltir taith ddi-dywys a thywys
  • Her 16 milltir taith ddi-dywys a thywys

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i www.newport.gov.uk/walktheport 

E-bostiwch walktheport@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01633 851 588. 
 

Summer reading challenge

Her Ddarllen yr Haf 

Newport Libraries celebrate 100 years of the world’s favourite storyteller, Roald Dahl, during this year’s Summer Reading Challenge, The Big Friendly Read.

Your child can sign up at your local library from Saturday 16 July and it’s totally free!

Each child is asked to read at least six library books of their choosing, they will receive a special folder and collector cards and when they complete the Challenge they will receive a certificate.

The Summer Reading Challenge is a brilliant way to help children enjoy books and reading, more details here.

Mae llyfrgelloedd Casnewydd yn dathlu canmlwyddiant ers geni hoff adroddwr storïau’r byd, Roald Dahl, yn ystod Her Ddarllen yr Haf eleni,  The Big Friendly Read.

Gall eich plentyn gofrestru yn eich llyfrgell leol o ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf ac mae'n rhad ac am ddim!

Gofynnir i bob plentyn ddarllen o leiaf chwe llyfr o’r llyfrgell o'u dewis, byddant yn derbyn ffolder arbennig a chardiau i gasglwyr a phan fyddant yn cwblhau'r Her byddant yn derbyn tystysgrif.

Mae Her Ddarllen yr Haf yn ffordd wych o helpu plant i fwynhau llyfrau a darllen, mwy o fanylion yma.

Nursery places for 3 year olds

Lleoedd meithrin ar gyfer plant 3 blwydd oed

If your child has their 3rd birthday between 1 September 2016 and 31 March 2017 you can apply online now for a place at a community or council maintained nursery until the closing date of 30 September 2016.

For full details please visit www.newport.gov.uk/schooladmissions

Os yw 3ydd pen blwydd eich plentyn rhwng 1 Medi 2016 a 31 Mawrth 2017 gallwch wneud cais ar-lein nawr am le mewn meithrinfa gymunedol neu un gaiff ei gynnal gan y cyngor hyd nes y dyddiad cau ar 30 Medi 2016.

Am fanylion llawn ewch i www.newport.gov.uk/schooladmissions

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.