Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 22-29 July 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

22/07/2016

Teens compete to be the best young chefs in Newport

Pobl ifanc yn cystadlu i fod y cogyddion ifanc gorau yng Nghasnewydd

tc_logo-web.jpgCongratulations to the winners and runners-up of the Teenchef semi-final sponsored by the Celtic Manor.

Teams from St Julian’s and Caerleon youth clubs were declared the winners, and they will take part in the Teenchef final during the Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival on 1 October.

Underwood and Cefn Wood youth clubs were the runners-up in the semi-final, in which the teams of four had to create a dish for two people costing no more than £7.50. 
Find out more here

tc_logo-web.jpgLlongyfarchiadau i enillwyr ac ail oreuon rownd cynderfynol Teenchef a noddwyd gan The Celtic Manor

Timau o glybiau ieuenctid St Julian a Chaerllion oedd yr enillwyr, a byddant yn  cymryd rhan yn rownd derfynol Teenchef yn ystod Gŵyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd ar 1 Hydref.

Clybiau Ieuenctid Underwood a Cefn Wood oedd yr ail oreuon yn y rownd gynderfynol, lle'r oedd rhaid i bedwar tîm greu pryd i ddau berson yn costio dim mwy na £7.50.
Dysgwch fwy yma

Summer holiday playschemes

Cynlluniau chwarae gwyliau haf

We will have a number of playschemes operating across the city during the school holidays from 1 to 26 August.

New childcare regulations mean that all-day provision for children up to the age of 12 has to be registered with the Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW).

Six all-day schemes are planned as well as shorter sessions in another six venues and outreach play sessions in the city’s parks.

All the schemes will operate each weekday until 26 August except for Wednesday 3 August when a National Play Day event will be held in Tredegar Park.

Places on the schemes, except for the specialist one for children with complex needs in Llanwern, are allocated on a first come, first served basis.

Read more here

Bydd gennym nifer o gynlluniau chwarae yn gweithredu ledled y ddinas yn ystod y gwyliau ysgol o 1 Awst tan 26 Awst.

Mae rheoliadau gofal plant newydd yn golygu bod rhaid cofrestru darpariaeth trwy'r dydd ar gyfer plant hyd at 12 oed gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Cynllunnir chwe chynllun trwy’r dydd yn ogystal â sesiynau byrrach mewn chwe lleoliad arall a sesiynau chwarae estyn allan ym mharciau'r ddinas.

Bydd yr holl gynlluniau yn digwydd bob dydd yn ystod yr wythnos tan 26 Awst, heblaw am ddydd Mercher 3 Awst, pan fydd digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn cael ei gynnal ym Mharc Tredegar.

Caiff lleoedd ar y cynlluniau, heblaw am yr un arbenigol ar gyfer plant sydd ag anghenion cymhleth, yn Llanwern, eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.  Darllenwch fwy yma.

Summer activities in Newport libraries

Gweithgareddau’r haf yn Llyfrgelloedd Casnewydd

There is lots going on in Newport libraries this summer, including a chance for kids to take over the library on Saturday 23 July 2016 between 10am and 3pm. 
Visit the website to find out more.

Newport Museum and Art Gallery also have lots of activities to do this summer. Find out more here.

Mae llawer yn digwydd yn llyfrgelloedd Casnewydd yr haf hwn.  Gan gynnwys cyfle i blant gymryd awenau’r llyfrgell ar ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf 2016 rhwng 10am a 3pm. Edrychwch ar y wefan i ddysgu mwy.

Mae gan Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd lawer o weithgareddau i’w gwneud yr haf hwn.  Dysgwch fwy yma.

Market Arcade

Arced y Farchnad

Newport City Council is actively working with the owners of properties in Market Arcade to try and improve the historic shopping lane.

A recent meeting attended by officers, the majority of owners and some tenants was highly productive and positive about tackling issues in the historic arcade.

Originally called Fennell’s Arcade, it was created in 1869 as a key pedestrian route between the railway station and the then new provisions market.  
Read more here

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wrthi’n gweithio’n gyda pherchnogion eiddo yn Arcêd y Farchnad i geisio gwella’r lôn siopa hanesyddol.

Roedd cyfarfod diweddar a fynychwyd gan swyddogion, mwyafrif y perchnogion a rhai tenantiaid yn gynhyrchiol tu hwnt a chafwyd ymateb cadarnhaol i fynd i’r afael â rhai o’r problemau yn yr arcêd hanesyddol.

Wedi ei enwi’n Fennell’s Arcade yn wreiddiol, cafodd ei greu ym 1869 fel llwybr allweddol i gerddwyr rhwng yr orsaf reilffordd a’r farchnad nwyddau newydd bryd hynny. Darllenwch fwy yma

GB Olympic and Paralympic teams to train in Newport 

Timau Olympaidd a Pharalympaidd y DU i hyfforddi yng Nghasnewydd

Ahead of the 2016 Olympics and Paralympics in Rio, the Great Britain Cycling Team will be based at Wales National Velodrome at the Newport International Sports Village, where their final preparations and training camps will take place before they make the journey to Rio. 

Many sessions will be open to the public, offering visitors the opportunity to see elite athletes on track and discover more about the sport.

The dates for the camps are available
here

Yn arwain at Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio 2016, bydd Tîm Beicio Prydain yn Felodrom Cenedlaethol Cymru ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd i gwblhau eu gwaith paratoi a’u gwersylloedd hyfforddi olaf cyn iddyn nhw fynd tua Rio.

Bydd llawer o'r sesiynau ar agor i’r cyhoedd, gan roi cyfle i ymwelwyr weld athletwyr penigamp ar y trac ac i ddysgu mwy am y gamp.

Mae dyddiadau’r gwersylloedd i'w gweld yma.

Skyline Challenge

Her Nenlinell 

walk the port bilingual - final web.jpg
Come and take part in the Newport Skyline Challenge on 3 September 2016. We have walking routes for all fitness levels and abilities. 
Choose from the following distances:

  • 1.5 mile led walk

  • 3 mile led walk

  • 4.5 mile led walk

  • 9 mile self-led challenge and led walk

  • 16 mile self-led challenge and led walk

For more details and to book your place visit  www.newport.gov.uk/walktheport 

Email walktheport@newport.gov.uk with any queries or telephone 01633 851 588. 

walk the port bilingual - final web.jpg
Dewch i gymryd rhan yn Her Nenlinell Casnewydd ar 3 Medi 2016. Llwybrau cerdded ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu.
Dewiswch o blith y pellteroedd canlynol:

  • Taith dywys 1.5 milltir

  • Taith dywys 3 milltir

  • Taith dywys 4.5 milltir

  • Her 9 milltir taith ddi-dywys a thywys

  • Her 16 milltir taith ddi-dywys a thywys

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i  www.newport.gov.uk/walktheport 

E-bostiwch walktheport@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01633 851 588.  

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

 twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil 
 for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.