Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 29 July - 5 August 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

29/07/2016

New name but same dedicated care at dogs home 

Enw newydd ond yr un gofal ymrwymedig yn y cartref cŵn

Newport City Dogs Home (formerly known as Coronation Kennels) takes in and cares for stray and abandoned dogs found in the city.buster.jpg

Staff look after the dogs until their owners reclaim them or until a permanent home can be found.

Buster is one of the dogs that has been taken in and cared for by Newport City Dogs Home.

The rehoming provision is supported by Four Paws Animal Rescue, Friends of the Dogs (Wales) and Summerhill Veterinary Centre. Together, they ensure the dogs are well looked after and rehomed.

Anyone who thinks they can offer a new loving home for a dog or would like to volunteer to help at the kennels can visit www.newport.gov.uk/newportdogshome

For information about Four Paws visit www.fourpawsanimalrescue.org 

For Friends of the Dogs (Wales) visit www.friendsofthedogs.org 

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd (Coronation Kennels yn flaenorol) yn rhoi cartref i gŵn strae a chŵn sydd wedi'u gadael yn y ddinas.buster.jpg

Mae staff yn gofalu am y cŵn nes bydd eu perchenogion yn dod i’w casglu neu nes y gellir dod o hyd i gartref parhaol.

Buster yw un o’r cŵn sydd wedi derbyn cartref a gofal gan Gartref Cŵn Dinas Casnewydd.

Cefnogir y ddarpariaeth ailgartrefu gan Four Paws Animal Rescue, Cyfeillion Cŵn Cymru a  Summerhill Veterinary Centre. Gyda’i gilydd, maen nhw’n sicrhau bod y cŵn yn derbyn gofal da ac yn cael eu hailgartrefu.

Gall unrhyw un sy'n credu y gall gynnig cartref cariadus newydd i gi neu sydd am wirfoddoli i helpu yn y cytiau cŵn fynd i www.newport.gov.uk/newportdogshome

Am fwy o wybodaeth am Four Paws ewch i www.fourpawsanimalrescue.org 

Ar gyfer Cyfeillion Cŵn Cymru ewch i www.friendsofthedogs.org

Skyline Challenge

Her Nenlinell

walk the port bilingual - final web.jpg
Come and take part in the Newport Skyline Challenge on 3 September 2016. We have walking routes for all fitness levels and abilities. 
Choose from the following distances:

  • 1.5 mile led walk

  • 3 mile led walk

  • 4.5 mile led walk

  • 9 mile self-led challenge and led walk

  • 16 mile self-led challenge and led walk

For more details and to book your place visit  www.newport.gov.uk/walktheport 

Email walk.theport@newport.gov.uk with any queries or telephone 01633 851 588. 

walk the port bilingual - final web.jpg
Dewch i gymryd rhan yn Her Nenlinell Casnewydd ar 3 Medi 2016. Llwybrau cerdded ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu. 
Dewiswch o blith y pellteroedd canlynol:

  • Taith dywys 1.5 milltir

  • Taith dywys 3 milltir

  • Taith dywys 4.5 milltir

  • Her 9 milltir taith ddi-dywys a thywys

  • Her 16 milltir taith ddi-dywys a thywys

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i  www.newport.gov.uk/walktheport 

E-bostiwch walk.theport@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01633 851 588.  

Summer holiday playschemes

Cynlluniau chwarae gwyliau haf

We will have a number of playschemes operating across the city during the school holidays from 1 to 26 August.

New childcare regulations mean that all-day provision for children up to the age of 12 has to be registered with the Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW).

Six all-day schemes are planned as well as shorter sessions in another six venues and outreach play sessions in the city’s parks.

All the schemes will operate each weekday until 26 August except for Wednesday 3 August when a National Play Day event will be held in Tredegar Park.

Places on the schemes, except for the specialist one for children with complex needs in Llanwern, are allocated on a first come, first served basis...Read more here

Bydd gennym nifer o gynlluniau chwarae yn gweithredu ledled y ddinas yn ystod y gwyliau ysgol o 1 Awst tan 26 Awst.

Mae rheoliadau gofal plant newydd yn golygu bod rhaid cofrestru darpariaeth trwy'r dydd ar gyfer plant hyd at 12 oed gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Cynllunnir chwe chynllun trwy’r dydd yn ogystal â sesiynau byrrach mewn chwe lleoliad arall a sesiynau chwarae estyn allan ym mharciau'r ddinas.

Bydd yr holl gynlluniau yn digwydd bob dydd yn ystod yr wythnos tan 26 Awst, heblaw am ddydd Mercher 3 Awst, pan fydd digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn cael ei gynnal ym Mharc Tredegar.

Caiff lleoedd ar y cynlluniau, heblaw am yr un arbenigol ar gyfer plant sydd ag anghenion cymhleth, yn Llanwern, eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin...Darllenwch fwy yma

Green Flag awards for Belle Vue Park and Gwent Crematorium 

Parc Belle Vue ac Amlosgfa Gwent wedi derbyn Gwobrau Baner Werdd

We are delighted that Belle Vue Park and Gwent Crematorium have been awarded Green Flags. Well done to all the staff involved in working towards these awards...Read more here

Llongyfarchiadau i adran barciau Cyngor Dinas Casnewydd am gadw'u Baner Werdd am Barc Belle Vue ac ennill un am Amlosgfa Gwent...Read more here

The Golden Lion proud to sponsor Newport's food and drink festival

Y Golden Lion yn falch o noddi gŵyl fwyd a diod Casnewydd

The Golden Lion, Magor, has been announced as the latest company to become a supporting sponsor of Newport’s 6th annual food festival.

The Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival 2016, takes place on Saturday 1 October, and thanks to the support of local businesses like The Golden Lion, this year’s festival promises to be the best yet.

Just like the food festival, The Gold Lion’s ethos is all about fantastic food and drink and great entertainment. Located in the centre of Magor in the historic village square, this bar and restaurant has all the charm and characteristics of a traditional village inn, and is looking forward to bringing this appeal to the festival...Read more here 

Mae wedi’i gyhoeddi mai’r Golden Lion ym Magwyr yw'r cwmni diweddaraf i ddod yn noddwr cefnogol o 6ed ŵyl fwyd blynyddol Casnewydd.

Bydd Gŵyl  Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd 2016 yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 1 Hydref, a diolch i gefnogaeth busnesau lleol megis y Golden Lion, mae disgwyl i ŵyl eleni fod yr un gorau erioed!

Yn yr un modd â’r ŵyl fwyd, mae ethos y Golden Lion yn ymwneud â bwyd a diod ffantastig ac adloniant gwych. Wedi'i leoli yng nghanol Magwyr yn sgwâr hanesyddol y pentref, mae gan y bar a’r bwyty hwn nodweddion deniadol tafarn pentref traddodiadol, ac mae’n edrych ymlaen at ddod â’i nodweddion i’r ŵyl...Darllenwch fwy yma

Latest council jobs 

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies here 


Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

 twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.