Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 15-22 July 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council                                  Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

15/07/2016

Pride in Newport

Balchder yng Nghasnewydd

pin.jpg
With the growing problem of fly tippers dumping illegal rubbish across the city Newport City Council is to relaunch its Pride in Newport campaign.

The project is also being backed by a litter champion, the South Wales Argus and Newport City Homes.

The cost of clearing fly tipping and litter is more than £1.6million a year, money which could have been used on other services.

Landlords and businesses in the area are also being urged to sign up to the project to stop mounds of rubbish being dumped on the streets.

Those taking part will sign a pledge to keep the areas outside their premises free of rubbish and report any illegal dumping using a new special 24 hour hotline – 07973 698582.

Deputy Leader and Cabinet Member for Environment, Sustainability and Transport Councillor Ray Truman said he hoped residents would take on board just how serious the growing problem of fly tipping and litter has become.

Read more here.

pin.jpg

Gyda phroblem gynyddol pobl yn gwaredu sbwriel yn anghyfreithlon ar draws y ddinas, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu ail-lansio ei ymgyrch Balch o Gasnewydd.

Mae’r project yn cael ei gefnogi hefyd gan hyrwyddwr atal sbwriel, sef y South Wales Argus a Newport City Homes.

Mae’r gost o glirio sbwriel anghyfreithlon yn fwy na £1.6 miliwn y flwyddyn, arian y gellid fod wedi ei ddefnyddio ar wasanaethau eraill.

Mae landlordiaid a busnesau yn yr ardal yn cael eu hannog i lofnodi i ddangos cefnogaeth i’r project i atal pentyrrau o sbwriel rhag cael eu gadael ar y strydoedd.

Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn addo cadw’r ardaloedd y tu allan i’w heiddo yn rhydd rhag sbwriel ac yn adrodd am unrhyw waredu anghyfreithlon drwy ddefnyddio llinell frys newydd 24 awr – 07973 698582.

Dywedodd y Cynghorydd Ray Truman, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thrafnidiaeth, ei fod yn gobeithio y bydd preswylwyr yn gwerthfawrogi pa mor ddifrifol yw’r broblem gynyddol o sbwriel  a gwaredu anghyfreithlon.

Darllenwch fwy yma.

Tourism in Newport

Twristiaeth yng Nghasnewydd

Tourism in Newport last year had an economic impact of more than £286 million - a rise of 8.3 per cent on 2014.

More people visited the city (2.69 million, up 4.6 percent) and with the numbers for day visits and stays also rising by 3.3 per cent and 8.7 per cent respectively.

An independent activity model, called STEAM which is used by all councils in Wales also showed that the number of jobs in the tourism industry rose by 9.2 per cent to 3,124 (full time equivalent).  

Read more here.

Roedd effaith economaidd twristiaeth ar Gasnewydd y llynedd yn fwy na £286 miliwn  – sef cynnydd o 8.3 y cant ar 2014.

Ymwelodd mwy o bobl â’r ddinas (2.69 miliwn, sef cynnydd o 4.6 y cant) a chyda niferoedd yr ymweliadau dydd ac aros dros nos hefyd yn cynyddu 3.3 y cant a 8.7 y cant yn y drefn honno.

Yn ôl model gweithredu annibynnol a elwir yn STEAM sy’n cael ei ddefnyddio gan holl gynghorau Cymru roedd cynnydd hefyd yn nifer y swyddi yn y diwydiant twristaidd o 9.2 y cant i 3,124 swydd (cyfwerth â swyddi amser llawn).  

Rhagor o wybodaeth yma.

Skyline Challenge

Her Nenlinell

walk the port bilingual - final web.jpg
Come and take part in the Newport Skyline Challenge on 3 September 2016.  We have walking routes for all fitness levels and abilities.

Choose from the following distances:

  • 1.5 mile led walk
  • 3 mile led walk
  • 4.5 mile led walk
  • 9 mile self-led challenge and led walk
  • 16 mile self-led challenge and led walk

For more details and to book your place visit www.newport.gov.uk/walktheport

Email walktheport@newport.gov.uk with any queries or telephone 01633 851 588. 

walk the port bilingual - final web.jpg

Dewch i gymryd rhan yn Her Nenlinell Casnewydd ar 3 Medi 2016. Llwybrau cerdded ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu.

Dewiswch o blith y pellteroedd canlynol:

  • Taith dywys 1.5 milltir
  • Taith dywys 3 milltir
  • Taith dywys 4.5 milltir
  • Her 9 milltir taith ddi-dywys a thywys
  • Her 16 milltir taith ddi-dywys a thywys

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i www.newport.gov.uk/walktheport 

E-bostiwch walktheport@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01633 851 588.  

Summer reading challenge

Her Ddarllen yr Haf 

Newport Libraries celebrate 100 years of the world’s favourite storyteller, Roald Dahl, during this year’s Summer Reading Challenge, The Big Friendly Read.

Your child can sign up at your local library from Saturday 16 July and it’s totally free!

Each child is asked to read at least six library books of their choosing, they will receive a special folder and collector cards and when they complete the challenge they will receive a certificate.

The Summer Reading Challenge is a brilliant way to help children enjoy books and reading, more details here.

Mae llyfrgelloedd Casnewydd yn dathlu canmlwyddiant ers geni hoff adroddwr storïau’r byd, Roald Dahl, yn ystod Her Ddarllen yr Haf eleni,  The Big Friendly Read.

Gall eich plentyn gofrestru yn eich llyfrgell leol o ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf ac mae'n rhad ac am ddim!

Gofynnir i bob plentyn ddarllen o leiaf chwe llyfr o’r llyfrgell o'u dewis, byddant yn derbyn ffolder arbennig a chardiau i gasglwyr a phan fyddant yn cwblhau'r Her byddant yn derbyn tystysgrif.

Mae Her Ddarllen yr Haf yn ffordd wych o helpu plant i fwynhau llyfrau a darllen, mwy o fanylion yma. 

Your Newport Survey

Arolwg Eich Casnewydd

Residents of Newport are invited to take part in a survey linked to the Well-being of Future Generations Act aimed at improving the economic, social, environmental and cultural wellbeing of Newport. 

To take part visit www.newport.gov.uk/haveyoursay 

Gwahoddir trigolion Casnewydd i gymryd rhan mewn arolwg sy’n gysylltiedig â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sydd wedi’i hanelu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a Chasnewydd.

I gymryd rhan, ewch i www.newport.gov.uk/haveyoursay

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.