Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 5-12 August

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

05/08/2016

Our children’s services are “one of the most impressive overall models” says review at Barnardo's Cymru

Ein gwasanaethau plant yw “un o’r modelau mwyaf trawiadol drwyddi draw” medd adolygiad at Barnado's Cymru

Newport City Council’s approach to working with children and families with the help of charity Barnardo’s Cymru has won high praise following an independent review.

The Institute of Public Care (IPC) recently evaluated the Integrated Family Support Service (IFSS) which is delivered by Newport City Council and children’s charity Barnardo’s Cymru – the first partnership of its kind in the UK. The Institute’s verdict was that it was “one of the most impressive overall models” it had seen...Find out more here

Mae dull Cyngor Dinas Casnewydd o weithio gyda phlant a theuluoedd gyda chymorth yr elusen Barnado’s Cymru wedi derbyn canmoliaeth uchel yn dilyn adolygiad annibynnol.

Yn ddiweddar gwerthusodd y Sefydliad Gofal Cyhoeddus y Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD) a ddarperir gan Gyngor Dinas Casnewydd a’r elusen i blant Barnado’s Cymru – y bartneriaeth gyntaf o’r fath yn y DU. Dyfarniad y Sefydliad oedd taw dyma “un o’r modelau mwyaf trawiadol drwyddi draw” yr oedd wedi ei weld...Dysgwch fwy yma

NCC has signed the Digital Charter – another step towards becoming a digital city

Mae CDC wedi llofnodi’r Siarter Ddigidol – cam arall tuag at fod yn dinas ddigidol

Newport City Council has taken another step forward in its commitment to create a digital city, by becoming the first council in Wales to adopt the Digital Inclusion Charter as a whole organisation...Find out more here

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cymryd cam arall yn eu hymrwymiad i greu dinas ddigidol, drwy fod y cyngor cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu’r Siarter Cynhwysiant Digidol fel sefydliad llawn...Dysgwch fwy yma

Community learning classes

Dosbarthiadau dysgu cymunedol

Want to learn a new skill?  Check out the latest community learning classes in Newport.

www.newport.gov.uk/communitylearning

Awydd dysgu sgil newydd? Edrychwch ar y dosbarthiadau dysgu cymunedol diweddaraf yng Nghasnewydd.

www.newport.gov.uk/communitylearning 

Skyline Challenge

Her Nenlinell 

Come and take part in the Newport Skyline Challenge on 3 September 2016. We have walking routes for all fitness levels and abilities. 

Choose from the following distances:

  • 1.5 mile led walk

  • 3 mile led walk

  • 4.5 mile led walk

  • 9 mile self-led challenge and led walk

  • 16 mile self-led challenge and led walk

For more details and to book your place visit  www.newport.gov.uk/walktheport 

Email walktheport@newport.gov.uk with any queries or telephone 01633 851 588. 

Dewch i gymryd rhan yn Her Nenlinell Casnewydd ar 3 Medi 2016. Llwybrau cerdded ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu.

Dewiswch o blith y pellteroedd canlynol:

  • Taith dywys 1.5 milltir

  • Taith dywys 3 milltir

  • Taith dywys 4.5 milltir

  • Her 9 milltir taith ddi-dywys a thywys

  • Her 16 milltir taith ddi-dywys a thywys

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i  www.newport.gov.uk/walktheport 

E-bostiwch walktheport@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01633 851 588.

Summer activities in Newport libraries

Gweithgareddau’r haf yn Llyfrgelloedd Casnewydd

There is lots going on in Newport libraries this summer visit the website to find out more.

Newport Museum and Art Gallery also have lots of activities to do this summer. Find out more here

Mae llawer yn digwydd yn llyfrgelloedd Casnewydd yr haf hwn edrychwch ar y wefan i ddysgu mwy.

Mae gan Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd lawer o weithgareddau i’w gwneud yr haf hwn.  Dysgwch fwy yma

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf

We have 11 apprenticeships available in a variety of council departments.  Apply now through Careers Wales.  
Successful candidates will start in September.

View our latest job vacancies here 

Mae 11 o brentisiaethau ar gael gennym mewn amrywiaeth o adrannau cyngor. Ceisiwch am un nawr drwy Gyrfa Cymru. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau ym mis Medi.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.