Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 12-19 August

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

12/08/2016

Mayor's charity events 

Digwyddiadau elusennol y Maer

Newport’s Mayor Councillor David Atwell is raising money for three good causes during his year of office: Welsh children’s hospice Ty Hafan; armed forces charity SSAFA and Pets As Therapy.

The charity committee works hard throughout the year to organise fundraising events including the following:

25 August: Curry supper at Curry on the Curve, Clarence Place

13 September: Duck race at 2.30pm in Tredegar Park

1 October: Choir concert, 7.15pm in Newport Cathedral (St Woolos)

13 October: Mayoral dinner, 7 for 7.30pm, Junction 28, Bassaleg

For more information or tickets contact the Mayor’s Office in the Civic Centre; telephone 01633 413015 or email david.atwell@newport.gov.uk

Mae'r Cynghorydd David Atwell, sef Maer Casnewydd, yn codi arian i dri achos da yn ystod ei flwyddyn yn y swydd.  Hosbis plant Cymru, Tŷ Hafan; elusen y lluoedd arfog, SSAFA a Pets As Therapy.

Mae’r pwyllgor elusennau'n gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn i drefnu digwyddiadau codi arian gan gynnwys yr hyn a ganlyn:

25 Awst: Swper cyri yn Curry on the Curve, Clarence Place

13 Medi: Ras hwyaid am 2.30pm ym Mharc Tredegar  

1 Hydref: Cyngerdd gorawl, 7.15pm yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd (St Woolos)

13 Hydref: Swper Faerol, 7 am 7.30pm, Cyffordd 28, Bassaleg

I gael mwy o wybodaeth neu docynnau, cysylltwch â Swyddfa’r Maer yn y Ganolfan Ddinesig; rhif ffôn 01633 413015 neu anfonwch e-bost david.atwell@newport.gov.uk

Could you foster for Newport

Allwch chi faethu yng Nghasnewydd?  

Children and young people of all ages and backgrounds need foster care when it is not possible for them to live with family members or friends. 

Could you Foster for Newport City Council and provide a stable environment for a child or teenager in Newport? 

For more information visit www.newport.gov.uk/fostering

Mae plant a phobl ifanc o bob oedran a chefndir angen gofal maeth pan nad yw'n bosibl iddynt i fyw gydag aelodau o'r teulu neu ffrindiau. 

Allwch chi Faethu i Gyngor Dinas Casnewydd a darparu awyrgylch sefydlog i blentyn neu berson yn eu harddegau yng Nghasnewydd? 

Am ragor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/fostering

Skyline Challenge

Her Nenlinell

Come and take part in the Newport Skyline Challenge on 3 September 2016. We have walking routes for all fitness levels and abilities. 

Choose from the following distances:

  • 1.5 mile led walk

  • 3 mile led walk

  • 4.5 mile led walk

  • 9 mile self-led challenge and led walk

  • 16 mile self-led challenge and led walk

For more details and to book your place visit  www.newport.gov.uk/walktheport 

Email walktheport@newport.gov.uk with any queries or telephone 01633 851 588. 

Dewch i gymryd rhan yn Her Nenlinell Casnewydd ar 3 Medi 2016. Llwybrau cerdded ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu.

Dewiswch o blith y pellteroedd canlynol:

  • Taith dywys 1.5 milltir

  • Taith dywys 3 milltir

  • Taith dywys 4.5 milltir

  • Her 9 milltir taith ddi-dywys a thywys

  • Her 16 milltir taith ddi-dywys a thywys

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i  www.newport.gov.uk/walktheport 

E-bostiwch walktheport@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01633 851 588.

Summer activities in Newport libraries

Gweithgareddau’r haf yn Llyfrgelloedd Casnewydd

Looking for activities this school holiday? Look no further!

There is lots going on in Newport libraries this summer visit the website to find out more.

Newport Museum and Art Gallery also have lots of activities to do this summer. Find out more here

Yn chwilio am weithgareddau dros wyliau’r ysgol?  Does dim rhaid edrych ymhellach!

Mae llawer yn digwydd yn llyfrgelloedd Casnewydd yr haf hwn edrychwch ar y wefan i ddysgu mwy.

Mae gan Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd lawer oweithgareddau i’w gwneud yr haf hwn.  Dysgwch fwy yma

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.