Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 26 August - 2 September 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

26/08/2016

Check your Bank Holiday waste and recycling collections 

Gwiriwch eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gwyl y Banc

Check your Bank Holiday waste and recycling collections here.


rubbish bin and recycling boxes.jpg

Gwiriwch eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu Gwyl y Banc yma.

rubbish bin and recycling boxes.jpg

Flag-raising for Merchant Navy Day

Codi fflag ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol

We will hold a flag-raising ceremony on Friday 2 September to commemorate Merchant Navy Day.

A Red Ensign will be blessed and hoisted at the entrance to the Civic Centre to raise awareness of the country’s continued dependence on seafarers.

The ceremony begins at 10am and service will be led by the Mayor’s Chaplain Mr Graham Lynch...read more

Byddwn yn cynnal seremoni codi fflag ar ddydd Gwener 2 Medi i goffáu Diwrnod y Llynges Fasnachol.

Caiff Lluman Coch ei fendithio a’i godi wrth fynedfa’r Ganolfan Ddinesig i godi ymwybyddiaeth am ddibyniaeth barhaol y wlad ar forwyr.

Bydd y seremoni yn dechrau am 10am a bydd Caplan y Maer, Mr Graham Lynch, yn arwain y gwasanaeth...Darllenwch fwy

Newport City Centre Jobs Fair

Canol Dinas Casnewydd Ffair Swyddi

Wednesday 7 September 2016
10am - 2pm at Newport Centre

Are you currently looking for work?  Come along to our recruitment fair to see what opportunities are available to you!

If you are interested in working in retail, leisure, or hospitality and would lie to explore options available to you then come along to our jobs fair to find out more.  

Dydd Mercher 7 Medi 2016
10am - 2pm yng Nghanolfan Casnewydd

 
A ydych chi'n edrych am swydd ar hyn o bryd? Dewch i'n ffair recriwtio i weld y cyfleoedd sydd ar gael chi! 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ym maes manwerthu, hamdden neu letygarwch ac am ddysgu am y cyfleoedd sydd ar gael i chi, dewch i'n Ffari Swyddi i gael gwybod mwy. 

Are you ‘Loving your Levels’?

A ydych chi'n Byw eich Lefelau?

A series of pop-in events are being held by the Living Levels Partnership for people to find out more about an exciting Heritage Lottery fund project for the Gwent Levels.

They also want to hear your views and stories about this incredible landscape.

Details for events in Newport are as follows:

Monday 5 September in Bishton Village Hall,  between 2pm and 8pm 

Tuesday 6 September in Peterstone Village Hall,  between 2pm and 8pm 

Pop in anytime between 2pm and 8pm – they look forward to seeing you.

Mae Partneriaeth Lefelau Byw yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau dros dro i bobl gael gwybod mwy am broject Cronfa Dreftadaeth y Loteri cyffrous ar gyfer Lefelau Gwent.

Mae nhw hefyd am glywed eich barn a’ch straeon am y tirlun anhygoel hwn.

Mae manylion ar gyfer digwyddiadau yng Nghasnewydd fel a ganlyn: Galwch heibio rhwng 2pm a 8pm yn y lleoliadau hyn:

Dydd Llun 5 Medi yn Neuadd Bentref Llangadwaladr Trefesgob

Dydd Mawrth 6 Medi yn Neuadd Bentref Peterstone

Galwch heibio rhwng 2pm a 8pm – maen nhw’n edrych ymlaen at eich gweld chi.

image wetlands reem very sunny blue.jpg

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.