Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 19-26 August

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

19/08/2016

Hotline launched to tackle fly-tipping in Newport

Llinell Gymorth wedi’i lansio i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon yng Nghasnewydd 

Newport City Council is committed to improving the city’s environment, and believes its Pride in Newport initiative can help achieve this aim.

It has set up a Pride in Newport hotline for residents to call if they witness fly-tippers dumping rubbish in the city.

The number is 07973 698582, and any information received will be treated in the strictest confidence.

The Pride in Newport campaign was relaunched last month, and is backed by the South Wales Argus, the Pride in Pill community group and Newport City Homes.

During the last 12 months the cost of clearing and picking up fly-tipping has cost the council more than £1.6 million.

Deputy Leader and Cabinet Member for Environment, Sustainability and Transport, Councillor Ray Truman said he hoped residents would take on board just how serious the growing problem of fly-tipping is for the city.

“We have set up this 24 hour hotline number so people can report incidents of fly tipping, which is a blight on our communities.

“We hope residents will help us track down the culprits so we can prosecute them through the courts,” said Cllr Truman. 
 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i wella amgylchedd y ddinas, ac mae'n credu y bydd ei fenter Balchder yng Nghasnewydd yn helpu i gyflawni’r nod hwn.

Mae wedi sefydlu llinell gymorth Balchder yng Nghasnewydd i drigolion ei galw os ydynt yn gweld tipwyr yn gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yn y ddinas.

07973 698582 yw’r rhif, a bydd unrhyw wybodaeth a dderbynnir yn gyfrinachol.

Cafodd yr ymgyrch Balchder yng Nghasnewydd ei ail-lansio fis yn ôl, ac mae wedi'i gefnogi gan Argus De Cymru, grŵp cymunedol Pride in Pill a Chartrefi Dinas Casnewydd.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae'r cost o glirio a chodi gwastraff sydd wedi ei dipio’n anghyfreithlon wedi costio dros £1.6 miliwn i'r Cyngor. Dywedodd y Cynghorydd Ray Truman, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thrafnidiaeth, ei fod yn gobeithio y bydd preswylwyr yn sylweddoli mor ddifrifol y mae’r broblem gynyddol o waredu anghyfreithlon.

“Rydym wedi sefydlu’r rhif llinell frys 24 awr hwn fel bod modd i bobl adrodd am dipio anghyfreithlon, sy'n faich ar ein cymunedau.

“Gobeithiwn y bydd preswylwyr yn ein helpu i fynd ar ôl y tramgwyddwyr er mwyn i ni allu eu herlyn drwy’r llysoedd" meddai'r Cyng. Truman.

Community learning classes

Dosbarthiadau dysgu cymunedol

Want to learn a new skill? Check out the latest community learning classes in Newport here.
 

Awydd dysgu sgil newydd? Edrychwch ar y dosbarthiadau dysgu cymunedol diweddaraf yng Nghasnewydd yma.
 

Skyline Challenge - last chance to register

Her nenlinell-cyfle olaf i gofrestru

Register by 21 August 

Come and take part in the Newport Skyline Challenge on 3 September 2016. We have walking routes for all fitness levels and abilities. 

Choose from the following distances:

  • 1.5 mile led walk

  • 3 mile led walk

  • 4.5 mile led walk

  • 9 mile self-led challenge and led walk

  • 16 mile self-led challenge and led walk

For more details and to book your place visit  www.newport.gov.uk/walktheport 

Email walktheport@newport.gov.uk with any queries or telephone 01633 851 588. 

Gofrestru gan Awst 21ain

Dewch i gymryd rhan yn Her Nenlinell Casnewydd ar 3 Medi 2016. Llwybrau cerdded ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu.

Dewiswch o blith y pellteroedd canlynol:

  • Taith dywys 1.5 milltir

  • Taith dywys 3 milltir

  • Taith dywys 4.5 milltir

  • Her 9 milltir taith ddi-dywys a thywys

  • Her 16 milltir taith ddi-dywys a thywys

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i  www.newport.gov.uk/walktheport 

E-bostiwch walktheport@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01633 851 588.

New tennis court for Beechwood Park

Cwrt tenis newydd ar gyfer Parc Beechwood

A derelict tennis court at Beechwood Park is to be refurbished under a project by Newport City Council.

The work, which is due to start in September, will see a new perimeter fence being put up, a new surface complete with tennis markings and new nets and posts...find out more here

Bydd cwrt tenis diffaith ym Mharc Beechwood yn cael ei adnewyddu fel rhan o broject gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Bydd y gwaith, y disgwylir iddo ddechrau ym mis Medi, yn cynnwys codi ffens newydd ar hyd y terfyn, wyneb newydd gyda marciau tenis a rhwydau a physt newydd...dysgwch fwy yma.

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.