Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 16-23 September

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

16/09/2016

Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival
Saturday 1 October 2016 

Gwyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd
Dydd Sadwrn 1 Hydref 2016 

3 weeks to go! 

tr_ffest logo.jpgWe hope to see lots of you there supporting this great local event, there really is something for everyone.

There will be over 80 exhibitor stalls filled with foodie treats, live music, children's entertainment and, of course, our great chef demo programme!

You really don't want to miss it! Find out more on the food festival website

tr_ffest logo.jpg3 weeks to go! 

Rydym yn gobeithio gweld llawer ohonoch chi’n cefnogi’r digwyddiad lleol gwych hwn, mae rhywbeth at ddant pawb

80 o stondinau arddangos gyda thrîts bwyd, cerddoriaeth fyw, adloniant i blant ac wrth gwrs ein rhaglen arddangosiadau pen-gogyddion wych!

Ni ddylech ei methu!  Cewch wybod mwy ar wefan yr ŵyl fwyd.

Fifty Plus Information Day

Diwrnod Gwybodaeth i bobl dros 50 oed

Help and advice for people aged 50 and over - in partnership with Newport Senior Citizen’s Forum

Saturday 8 October 2016, 10am-3pm at Newport Centre

  • Free entry and advice
  • Raffle and refreshments
  • Browse over 90 stalls offering advice on: Health and wellbeing, leisure & interests, finance & legal, housing and support

For further information call 01633 656 656 or visit
www.newport.gov.uk

Help a chyngor i rai sy’n 50 oed a hŷn - mewn partneriaeth â Fforwm Henoed Casnewydd

Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016, 10am – 3pm yng Nghanolfan Casnewydd

  • Mynediad Am Ddim
  • Raffl a lluniaeth
  • Cyfle i bori mewn dros 90 o stondinau yn cynnig cyngor ar: Iechyd a lles, hamdden a diddordebau, arian a chyfraith, tai a chymorth 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01633 656 656 neu ewch i www.newport.gov.uk  

Vounteers needed for conservation team

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer tîm cadwraeth

We are looking for people to join a new countryside and canal conservation team.

We are looking for people who enjoy being outdoors and want to make a positive impact on the local countryside.

Together with Keep Wales Tidy and Fourteen Locks Canal Centre, the council’s green services team is establishing a volunteer group.

Members will meet once a week to carry out practical conservation tasks around the Fourteen Locks Canal Centre and Allt-yr-yn Local Nature Reserve.

Find out more

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â thîm cadw cefn gwlad a chamlas newydd.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n mwynhau bod yn yr awyr agored a chael effaith gadarnhaol ar y cefn gwlad lleol.

Ynghyd â Cadwch Gymru'n Daclus a Chanolfan Gamlas Fourteen Locks, mae grŵp gwasanaethau gwyrdd y cyngor yn sefydlu grŵp o wirfoddolwyr.

Bydd aelodau’n cwrdd unwaith yr wythnos i wneud tasgau cadw o gwmpas Canolfan Gamlas Fourteen Locks a’r Warchodfa Natur Lleol Allt-yr-yn.

Darganfod mwy

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.