Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 30 September - 7 October

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

30/09/2016

Tiny Rebel Newport Food & Drink Festival 

Gwyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd 

tr_ffest logo.jpgThis Saturday!

Don't forget as well as over 80 exhibitor stalls we have our chef demo programme on throughout the day.

All demos are FREE, just turn up and watch some top chefs in action! Demos are 45 minutes long and chefs will provide tasters at the end!

Our Teenchef competition takes place on Sat 1 Oct on the chef demo stage in Newport Market. Huge thanks to the sponsor Celtic Manor Resort.

Don't forget to share your pictures from the festival.  
The best picture will win a hamper of goodies from the festival!
A winner will be picked at the end of the day! 

For more info visit www.newportfoodfestival.co.uk 

tr_ffest logo.jpgDdydd Sadwrn!

Cofiwch hefyd y bydd dros 80 o stondinau arddangos a chynhelir ein rhaglen arddangosiadau pen-gogyddion trwy gydol y diwrnod.

Mae’r holl arddangosiadau AM DDIM, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw dod i wylio pen-gogyddion ardderchog wrth eu gwaith! Mae arddangosiadau’n para 45 munud a bydd pen-gogyddion yn rhoi cyfle i chi flasu’r bwyd ar y diwedd.

Bydd ein cystadleuaeth Teenchef ar ddydd Sadwrn 1 Hydref ar y llwyfan arddangosiadau pen-gogyddion ym Marchnad Casnewydd. Diolch yn fawr i’r noddwr Celtic Manor Resort.

Peidiwch ag anghofio rhannu eich lluniau o’r ŵyl.  
Bydd y llun gorau’n ennill gwobrwyon o’r ŵyl! Byddwn yn dewis ennillydd ar ddiwedd y dydd! 
www.gwylfwydadiodcasnewydd.com

Looking after the living levels

Gofalu Am Y Gwastadeddau Byw

Some people may be unaware that Newport has an iconic landscape of international significance right on its doorstep.

Communities have lived and worked on the Gwent Levels since
the area was reclaimed from the Severn Estuary in Roman times.

The Living Levels Landscape Partnership, which includes the
council and is led by the RSPB, aims to reconnect people to
this historic and vibrant place and give it a sustainable future.
It has been awarded finance from the National Lottery
through the Heritage Lottery Fund towards a conservation
action plan and it is hoped that future funding will be available
for the delivery of the plan.

The partnership intends to achieve its aims by forging a strong partnership with the community at its heart. The project aims to restore, protect, and tell the story of the unique landscape.

Members of the Living Levels team will be out and about in
community so if you want to find out more about how
you can get involved in this exciting project contact them on 01633 292982.
 

Efallai bod rhai pobl nad ydynt yn gwybod am y dirwedd eiconig o bwysigrwydd rhyngwladol sydd ar garreg drws Casnewydd.

Mae cymunedau wedi byw a gweithio ar Wastadeddau Gwent ers i’r ardal gael ei hadennill o Aber Afon Hafren yng nghyfnod y Rhufeiniaid.

Nod y Bartneriaeth Tirwedd Gwastadeddau Byw, sy’n cynnwys y Cyngor, ac a gaiff ei harwain gan y Gymdeithas Gwarchod Adar (RSPB) yw ailgysylltu pobl â’r lle hanesyddol a bywiog hwn a rhoi dyfodol cynaliadwy iddo.

Dyfarnwyd cyllid iddo gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at gynllun gweithredu cadwraeth, a’r gobaith yw y bydd cyllid ar gael yn y dyfodol i weithredu’r cynllun.

Nod y bartneriaeth yw cyflawni ei hamcanion drwy lunio partneriaeth gref gyda’r gymuned yn ganolog iddi.

Bwriad y prosiect yw adnewyddu, diogelu ac adrodd hanes y dirwedd unigryw.

Bydd aelodau’r tîm Gwastadeddau Byw ar grwydr yn y gymuned, felly cysylltwch â nhw ar 01633 292982 i gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn. 

Fifty Plus Information Day 

Diwrnod Gwybodaeth i bobl dros 50 oed

Help and advice for people aged 50 and over - in partnership with Newport Senior Citizen’s Forum

Saturday 8 October 2016, 10am-3pm at Newport Centre

  • Free entry and advice
  • Raffle and refreshments
  • Browse over 90 stalls offering advice on: Health and wellbeing, leisure & interests, finance & legal, housing and support

For further information call 01633 656 656 or visit www.newport.gov.uk

Help a chyngor i rai sy’n 50 oed a hŷn - mewn partneriaeth â Fforwm Henoed Casnewydd

Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016, 10am – 3pm yng Nghanolfan Casnewydd

  • Mynediad Am Ddim
  • Raffl a lluniaeth
  • Cyfle i bori mewn dros 90 o stondinau yn cynnig cyngor ar: Iechyd a lles, hamdden a diddordebau, arian a chyfraith, tai a chymorth 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01633 656 656 neu ewch i www.newport.gov.uk   

Council budget and services

Cyllideb a gwasanaethau'r cyngor

Like councils across the country, Newport has had to make considerable savings over the last few years and dramatically change the way we deliver services.

Around £48m of savings have already been made in the last five years, but we still need to find a further £24m of savings by 2020/21.

Over the next few months the council will be asking you about the things that are most important to your wellbeing now and in the future and how you think we could do things better and save money.

This feedback, along with previous consultation responses, discussions with partners and data on the population of Newport, will be used help plan future services and shape proposals for the 2017/18 budget.

For more information and to have your say visit www.newport.gov.uk/budget

gorfod gwneud newid mawr i’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau.

Mae arbedion o tua £48 miliwn wedi cael eu sicrhau eisoes yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ond mae angen i ni sicrhau arbedion ychwanegol o £22 miliwn erbyn 2020/21.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd y Cyngor yn gofyn i chi am y pethau sydd fwyaf pwysig i chi o ran eich lles, nawr ac ar gyfer y dyfodol, a sut rydych yn credu y dylem wneud pethau’n well ac arbed arian.

Bydd yr adborth hwn, ynghyd ag ymatebion i ymgyngoriadau blaenorol, trafodaethau â phartneriaid a data ar boblogaeth Casnewydd, yn cael eu defnyddio i helpu i gynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol a llunio cynigion ar gyfer cyllideb 2017/18.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i fynegi eich barn, ewch i www.casnewydd.gov.uk/cyllideb

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

Drivers are being forewarned that High Street, Griffin Street and Commercial Street from its junction with Charles Street through to the junction with Stow Hill will be closed from 5pm on Friday 30 September through to approximately 9pm on Saturday 1 October to allow for the safe setting up, implementation and de-rig of the Tiny Rebel Newport Food & Drink Festival. 

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

Mae gyrwyr yn cael eu rhybuddio y bydd Heol Fawr, Griffin Street a Commercial Street o’r gyffordd â Heol Charles i’r gyffordd â Stow Hill ar gau o 5pm ar ddydd Gwener 30 Medi tan oddeutu 9pm ar ddydd Sadwrn 1 Hydref i alluogi gosod, gweithredu a symud Gŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd yn ddiogel.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 

Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.