Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 7 - 14 October

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

07/10/2016

Garden waste collections to take a winter break

Hoe dros y gaeaf i gasgliadau gwastraff gardd

orange top bin.jpgNewport City Council will continue to collect garden waste until week ending 2 December 2016.

Depending on your collection day/week, your last collection will be between 21 November and 2 December 2016.

You can check all your collection dates at www.newport.gov.uk/mynewport

Collections will start again week beginning 6 March 2017.

You can take your garden waste – including Christmas trees – to the Household Waste Recycling Centre (HWRC), Docks Way, or use your garden waste bin to collect leaf fall ready for the first collections next year.

We would like to thank all residents for actively participating in the recycling schemes, helping to reduce the amount of waste that goes to landfill each year.  
 orange top bin.jpgBydd Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau i gasglu gwastraff gardd tan yr wythnos fydd yn gorffen ar 2 Rhagfyr 2016.

Gan ddibynnu ar eich diwrnod/wythnos gasglu, bydd eich casgliad olaf rhwng 21 Tachwedd a 2 Rhagfyr 2016.

Gallwch wirio eich holl gasgliadau yma: www.newport.gov.uk/mynewport

Bydd casgliadau yn ail-ddechrau ar yr wythnos yn dechrau ar 6 Mawrth 2017.

Gallwch gymryd eich gwastraff gardd – gan gynnwys coed Nadolig – i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Docks Way, neu ddefnyddio’ch bin gwastraff gardd i gasglu dail yn barod ar gyfer y casgliad cyntaf y flwyddyn nesaf.

Hoffem ddiolch i'r holl breswylwyr am gymryd rhan yn y cynlluniau ailgylchu, gan leihau faint o wastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn.

Newport food and drink festival a great success – despite a soggy start!  

Gŵyl bwyd a diod Casnewydd yn llwyddiant ysgubol – er gwaethaf dechrau gwlyb!

tr_ffest logo.jpgLast weekend saw around 14,000 people flock to the city centre for the Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival 2016.

Traders, chefs and entertainers braved some seasonal wet weather and provided culinary delights, packed out demonstrations and brought smiles to the crowds.

Councillor Debbie Wilcox, Leader of Newport City Council, said: “It was great to see people returning to the food festival and also so many first-time visitors – both local and from further afield. The festival has truly found its footing and what promised to be the biggest and best yet, certainly didn’t disappoint.

“The fringe events were also excellent – empty plates and flowing conversation were definitely the markings of a very successful event for The Ridgeway Bar & Kitchen pre-festival supper on Friday night!”

Tiny Rebel’s Bradley Cummings, said: “We’re so proud of our city, and this year’s food and drink festival really showed how we’re all coming together to make great things happen.

“There was a real buzz across the venues and it was great to see so many people not just visiting, but getting involved. We’re already thinking about how we can top it next year!”

Hywel Jones, patron of the food festival and executive chef at Lucknam Park Hotel and Spa, said: “This year it really felt like we’d ‘got it’ – Newport and the food festival has achieved so much in just a few years and I’m very proud to have been involved.”

Councillor Wilcox added: “I would also like extend my appreciation again to this year’s sponsors and supporters – without them we wouldn’t have had the offering we did. Thanks to the businesses, residents and visitors who all showed they’re #BackingNewport.”

Sponsors and supporters of this year’s event were Tiny Rebel, Admiral, Celtic Manor Resort, The Golden Lion Magor, Everett Tomlin Lloyd & Pratt Solicitors, Western Power Distribution, Mojo The Food Bar, Clarks and Friars Walk.


 

tr_ffest logo.jpgDaeth oddeutu 14,000 o bobl i ganol y ddinas y penwythnos diwethaf am Ŵyl Bwyd a Diod Casnewydd Tiny Rebel 2016.

Wynebodd masnachwyr, cogyddion a diddanwyr dywydd gwlyb y tymor i gynnal arddangosiadau gwych a choginio bwyd blasus a rodd wenau ar wynebau'r torfeydd.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Roedd yn wych gweld pobl yn dychwelyd i’r ŵyl bwyd a hefyd pobl yn dod am y tro cyntaf o’r ardal leol a thu hwnt. Mae’r ŵyl wirioneddol wedi ymsefydlu ac roedd yr un fwyaf a gorau erioed.

“Roedd digwyddiadau eraill yn ardderchog – roedd swper The Ridgeway Bar & Kitchen cyn yr ŵyl ar nos Wener yn llwyddiannus iawn. Roedd y platiau gwag a sgwrsio llifol yn brawf o hyn!”

Dywedodd Bradley Cummings o Tiny Rebel: “Rydym yn falch o’n dinas, a dangosodd yr ŵyl bwyd a diod eleni faint rydym yn ei wneud gyda'i gilydd i wneud i bethau gwych ddigwydd.

"Roedd llawer o gyffro yn yr holl leoliadau ac roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn cymryd rhan yn y digwyddiad yn ogystal â dod iddo. Rydym eisoes yn meddwl am sut gallwn ni greu digwyddiad gwell y flwyddyn nesaf!"

Dywedodd Hywel Jones, noddwr yr ŵyl bwyd a chogydd gweithredol yn Lucknam Park Hotel and Spa: “Roedd y digwyddiad yn ardderchog eleni – mae Casnewydd a’r ŵyl fwyd wedi cyflawni cymaint mewn ychydig o flynyddoedd ac rwy'n falch o fod yn rhan ohoni."

Dywedodd y Cynghorydd Wilcox: “Hoffwn ddiolch i noddwyr a chefnogwyr yr ŵyl eleni hefyd – hebddyn nhw, ni fyddai'r ŵyl wedi bod mor llwyddiannus. Diolch i'r busnesau, y trigolion â'r ymwelwyr a ddaeth i #GefnogiCasnewydd.

Noddwyr a chefnogwyr y digwyddiad eleni oedd Tiny Rebel, Admiral, Celtic Manor Resort, The Golden Lion Magor, Everett Tomlin Lloyd & Pratt Solicitors, Western Power Distribution, Mojo The Food Bar, Clarks a Friars Walk.

Fifty Plus Information Day 

Diwrnod Gwybodaeth i bobl dros 50 oed

Help and advice for people aged 50 and over - in partnership with Newport Senior Citizen’s Forum

Saturday 8 October 2016, 10am-3pm at Newport Centre

  • Free entry and advice
  • Raffle and refreshments
  • Browse over 90 stalls offering advice on: Health and wellbeing, leisure & interests, finance & legal, housing and support

For further information call 01633 656 656 or visit www.newport.gov.uk

Help a chyngor i rai sy’n 50 oed a hŷn - mewn partneriaeth â Fforwm Henoed Casnewydd

Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016, 10am – 3pm yng Nghanolfan Casnewydd

  • Mynediad Am Ddim
  • Raffl a lluniaeth
  • Cyfle i bori mewn dros 90 o stondinau yn cynnig cyngor ar: Iechyd a lles, hamdden a diddordebau, arian a chyfraith, tai a chymorth 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01633 656 656 neu ewch i www.newport.gov.uk   

Starting a new business?

Dechrau busnes newydd?

Grants of up to £1,500 are available from Newport City Council and UK Steel Enterprise to pre start-ups and businesses up to 12 months old.

For more information or an application form visit www.newport.gov.uk/business, email business.services@newport.gov.uk or call (01633) 656656.

Mae grantiau o hyd at £1,500 ar gael gan Gyngor Dinas Casnewydd ac UK Steel Enterprise ar gyfer busnesau sydd ar fin dechrau a rhai sydd wedi bodoli ers hyd at flwyddyn. 

Am fwy o wybodaeth neu ffurflen gais ewch i www.newport.gov.uk/business, e-bostiwch business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656.

Have your say

Ddweud eich dweud

have your say icon.pngNCC is always keen to hear your views.

View our latest consultations and have your say 
www.newport.gov.uk/haveyoursay

have your say icon.pngMae CDC bob amser yn awyddus i glywed eich barn.

Edrychwch ar ein hymgynghoriadau diweddaraf i ddweud eich dweud 
www.newport.gov.uk/haveyoursay

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.