Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 15-22 September 2017

kmp biling banner.png

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

15/09/2017

The deadline for 2018 nursery applications is fast approaching!

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau meithrin 2018 yn nesáu!

Applications for 2018 nursery places in Newport close on 18 September.

The application process and timetable has recently been updated with the aim of making the process easier for parents.

Children are eligible for a nursery place in the term following their third birthday and in Newport this can be in a maintained nursery class/school or in a non-maintained setting (a playgroup or private day nursery).

For a September 2018 nursery place (maintained nurseries only), applications can be made between 3 July and 18 September 2017.

Read more...
 

Wedi ei bostio ar Tuesday 12th September 2017

Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin 2018 yng nghasnewydd yn cau ar 18 Medi.

Mae’r broses a’r amserlen ymgeisio wedi’u newid yn ddiweddar gyda’r nod o wneud y broses yn haws i rieni.

Mae plant yn gymwys am le meithrin yn y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed ac yng Nghasnewydd gall hyn fod mewn dosbarth / ysgol feithrin a gynhelir neu mewn lleoliad nas cynhelir (grŵp chwarae neu feithrinfa ddydd breifat).

Am le meithrin ym Medi 2018 (meithrinfeydd a gynhelir yn unig), gellir gwneud ceisiadau rhwng 3 Gorffennaf a 18 Medi 2017.
Darllenwch fwy...

Seven people caught on camera illegally dumping rubbish

Saith person wedi'u gweld ar gamera'n dympio sbwriel yn anghyfreithlon

pin.jpgA covert operation to capture fly tippers has seen seven culprits caught and fined.

Hidden cameras were put up at a problem spot in Tregwillym Road in Rogerstone following persistent fly tipping in the area.

All the people caught on camera were each given a £75 fixed penalty notice resulting in total fines of £525.

Following the success of this operation the council now plans to carry on using hidden cameras at a range of locations.

Newport City Council’s Cabinet Member for Streetscene, Councillor Roger Jeavons, said fly tipping is a scourge on society and the council is determined to use every means available to capture offenders.

“Fly tipping is a problem across Newport - and the rest of the UK - and as a council we will do everything we can to clamp down on offenders...read more pin.jpgYn rhan o ymgyrch ddirgel i ddal pobl sy’n tipio’n anghyfreithlon mae saith troseddwr wedi’u dal a’u dirwyo.

Gosodwyd camerâu cudd mewn man lle ceir problemau’n aml yn Tregwillym Road yn Nhŷ-du yn dilyn tipio anghyfreithlon cyson yn yr ardal.

Cafodd yr holl bobl a gafodd eu dal ar gamera hysbysiad cosb benodedig gwerth £75 a ddaeth i gyfanswm o £525.

Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch hon mae’r Cyngor bellach yn bwriadu parhau i ddefnyddio camerâu cudd mewn ystod o leoliadau.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros y Strydlun, y Cynghorydd Roger Jeavons, fod tipio anghyfreithlon yn niwsans i gymdeithas a bod y Cyngor yn benderfynol o ddefnyddio pob dull sydd ar gael i ddal troseddwyr.

“Mae tipio anghyfreithlon yn broblem ym mhob rhan o Gasnewydd – a gweddill y DU – ac fel Cyngor byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i atal troseddwyr...darllenwch fwy

Historic Market Arcade and High Street 

Yr Arcêd Marchnad a'r Heol Fawr hanesyddol 

People are being invited to view a study of the character of the High Street area of the city centre prepared as part of the council’s Heritage Lottery Fund (HLF) Townscape project.

Funding of £177,300 was awarded by the HLF earlier this year towards the development of a scheme that could secure more than £1 million for the comprehensive regeneration of Market Arcade.

A number of strands of work are being carried out as part of the preparation for the final bid including the urban characterisation study which looks at how the history of a place has shaped today’s street scene and architecture.

It tells the fascinating story of how Newport and the High Street area, which sits within the city centre’s conservation area, developed over the centuries from medieval times to the present day.

An exhibition in relation to the study is being held in The Mad Hatters Tea Room, Market Arcade, High Street on 19 September 2017 between 1pm and 6pm. 

Read more...

 

Mae pobl yn cael eu gwahodd i weld astudiaeth o gymeriad ardal yr Heol Fawr yng nghanol y ddinas a baratowyd fel rhan o broject Treflun Cronfa Dreftadaeth Y Loteri.

Cafodd £177,300 ei ddyfarnu tuag at ddatblygu project a allai sicrhau mwy na £1 miliwn ar gyfer project adfywio cynhwysfawr Arcêd y Farchnad.

Mae nifer o linynnau o waith yn cael eu gwneud fel rhan o’r gwaith o baratoi'r cais terfynol gan gynnwys yr astudiaeth nodweddu trefol sy’n edrych ar hanes sut mae lle wedi llunio strydlun a phensaernïaeth heddiw.

Dywed stori ryfeddol sut datblygodd Casnewydd ac ardal yr Heol Fawr, sydd yn ardal gadwraeth canol y ddinas, dros y canrifoedd o’r canoloesoedd hyd y dwthwn hwn. 

Caiff arddangosfa ar yr astudiaeth ei chynnal yn y Mad Hatters Tea Room, Arcêd y Farchnad, Heol Fawr ar 19 Medi 2017 rhwng 1pm a 6pm. 

Darllenwch fwy...

Council aims to build a better Newport over the next five years 

Cyngor yn bwriadu adeiladu Casnewydd well dros y pum mlynedd nesaf 

Newport City Council’s Cabinet has shown its support for a document that will help shape the council and city over the next five years.

The new corporate plan sets out how the council aims to ‘Build on Success’ and ‘Build a Better Newport’, focusing on jobs and the economy, education and skills, fairness and equality, community safety and cohesion, the environment, transport, culture and social well-being.

Importantly, the plan is based on real actions and outlines 20 commitments for change including prototype work to establish community investment zones which transform services in Newport’s five most deprived areas; developing our work as a dementia friendly city; strengthening community based care; developing new state of the art schools; improving educational achievement; increasing the city’s vibrant cultural offer; further developing the city centre; reducing illegal parking; development of neighbourhood-focussed hubs and the expansion of personalised online resources.

Read more... 

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi dangos ei gefnogaeth am ddogfen a fydd yn helpu i siapio’r cyngor a’r ddinas dros y pum mlynedd nesaf. 

Mae’r cynllun corfforaethol newydd yn nodi sut y mae’r cyngor yn bwriadu ‘Adeiladu ar Lwyddiant’ ac ‘Adeiladu Casnewydd Well’, gan ganolbwyntio ar swyddi a’r economi, addysg a sgiliau, tegwch a chydraddoldeb, cydlyniad a diogelwch cymunedol, yr amgylchedd, trafnidiaeth, diwylliant a llesiant cymdeithasol. 

Yn bwysig iawn, mae’r cynllun yn seiliedig ar weithredoedd gwirioneddol ac mae’n amlinellu 20 ymrwymiad ar gyfer newid gan gynnwys gwaith prototeip i sefydlu parthau buddsoddi cymunedol sy’n trawsnewid gwasanaethau ym mhump o ardaloedd fwyaf difreintiedig Casnewydd; datblygu ein gwaith fel dinas sy’n ddemensia gyfeillgar; cryfhau gofal yn y gymuned; datblygu ysgolion newydd o’r radd flaenaf; gwella cyrhaeddiad addysgol; gwella cynnig diwylliannol bywiog y ddinas; datblygu canol y ddinas ymhellach; lleihau achosion o barcio anghyfreithlon; datblygu hybiau sy’n canolbwyntio ar y gymdogaeth ac ehangu adnoddau personol ar-lein.

Darllenwch fwy...
 

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.