Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 29 September - 6 October 2017

kmp biling banner.png

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

29/09/2017

Tiny Rebel Newport Food Festival -
1 week to go!

Gŵyl Fwyd Tiny Rebel Casnewydd - 
1 wythnos i fynd! 

NFFlogo.jpgTiny Rebel Newport Food Festival is nearly here.

Last year traders, chefs and entertainers provided culinary delights and mouth-watering demonstrations.  Over 14,000 people enjoyed the 2016 Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival and there was a real buzz across the venues.  It was great to see so many people visiting and getting involved -  we hope that this year’s event will be even bigger and better

As well as over 70 exhibitor stalls we have our chef demo programme on throughout the day on Saturday 7 October...find out more 

NFFlogo.jpgMae Gŵyl Fwyd Tiny Rebel Casnewydd ar y ffordd.
 
Mwynhawyd Gŵyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd 2016 gan dros 14,000 o bobl. Y llynedd, darparodd masnachwyr, cogyddion a diddanwyr ddanteithion coginio ac arddangosiadau a oedd yn tynnu dŵr o'r dannedd – y gobaith yw y bydd y digwyddiad hyd yn oed yn fwy ac yn well eleni! 

Peidiwch ag anghofio, bydd ein rhaglen demo cogyddion yn cael ei chynnal drwy’r dydd ynghyd â 70 o stondinau arddangoswyr ddydd Sadwrn 7 Hydref 2017...darllenwch fwy

Tiny Rebel festival supper 

Swper yr wyl Tiny Rebel

NFFlogo.jpg

On 2 and 3 October, Tiny Rebel, headline sponsors of the Newport Food and Drink Festival, will be hosting a special supper at their brewery in Rogerstone.

It promises to be an experience to remember with fantastic food alongside award-winning beers.

Executive chef Rickie Ash has packed the menu with locally sourced ingredients, and created dishes full of warm, spicy, and autumnal flavours.

Each of the five courses will be served with one of Tiny Rebel’s tasty beers, selected by their experts to complement each dish – making the evening that extra bit special. The fully-stocked bar will have plenty of wine and spirits on offer as well.

This is a real feast for foodies and an unmissable event in Newport’s culinary calendar. For more information and to view the full menu visit www.tinyrebel.co.uk

Tickets cost £45 per head and must be booked in advance from Eventbrite.

NFFlogo.jpgAr 2 a 3 Hydref, bydd Tiny Rebel yn cynnal swper arbennig yn ei fragdy yn Nhy-du.

Mae’n addo bod yn brofiad i’w gofio gyda bwyd gwych a chwrw o’r radd flaenaf.


Mae’r prif gogydd Rickie Ash wedi llenwi’r fwydlen â chynhwysion lleol, ac wedi creu prydau llawn blasau cynnes, sbeislyd a hydrefol.

Bydd pob un o’r pum cwrs yn cael ei weini ag un o gwrwau blasus Tiny Rebel, a ddewiswyd gan ei arbenigwyr i gwblhau pob pryd – sy’n gwneud y noson ychydig bach yn fwy arbennig.

Bydd digon o win a gwirodydd ar gael hefyd.

Mae hwn yn wledd wirioneddol i’r rhai sy’n dwli ar fwyd ac yn ddigwyddiad na ddylid ei golli yng nghalendr bwyd Casnewydd.

Mae tocynnau yn costio £45 yr un, a rhaid trefnu eich lle ymlaen llaw yn www.tinyrebel.co.uk 


Newport awarded Dementia Friendly City status

Statws Dinas Ystyriol o Ddemensia i Gasnewydd

Newport City Council is leading the way in raising awareness of dementia, developing support for people living with dementia and their carers, and encouraging dementia-friendly practices across the city.

In recognition, the Mayor of Newport, Councillor David Fouweather, formally accepted Dementia Friendly City accreditation from the Alzheimer’s Society, at a meeting of full council.

Speaking of the award, Councillor Debbie Wilcox, Leader of Newport City Council, said: “Dementia is likely to touch us all at some point. We have been working closely with our partners and organisations across the city to raise awareness of this important issue and drive forward changes that will help create the support needed now and in the future.

“Members of One Newport, the city’s Public Service Board, have also come on board and recognise that by working together in a coordinated way, we can have much more impact.”...read more 

logo.png
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn arwain y gad wrth godi ymwybyddiaeth o ddemensia gan ddatblygu cymorth i bobl sy’n byw gyda demensia a'u gofalwyr, a chan annog arferion ystyriol o ddemensia ledled y ddinas.   

I gydnabod hynny, derbyniodd Maer Casnewydd, y Cynghorydd David Fouweather, achrediad Dinas Ystyriol o Ddemensia ffurfiol gan Gymdeithas Alzheimer mewn cyfarfod y Cyngor llawn.

Yn y seremoni wobrwyo, dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Mae’n debygol y bydd demensia’n  effeithio ar bob un ohonon ni ar ryw adeg.  Buon ni'n gweithio'n agos gyda'n partneriaid a sefydliadau ledled y ddinas i godi ymwybyddiaeth o'r broblem bwysig hon ac i hybu newidiadau i greu'r cymorth sydd ei angen nawr ac yn y dyfodol.

“Mae aelodau o Gasnewydd yn Un, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y ddinas, hefyd wedi ymuno yn yr ymdrech ac maen nhw'n cydnabod bod modd i ni gael effaith fwy o lawer drwy gydweithio mewn ffordd sydd wedi'i chydlynu."...darllenwch fwy
logo.png

Beechwood Park Entertainment Project

Project Adloniant Parc Beechwood

Work to create an entertainment area in Beechwood Park is due to start on Monday, 2 October.

The project will be sited on the area which used to house the paddling pool on land  near Beechwood House.

The project can now go ahead after the Friend of Newport’s Ornamental Parks were successful in applying for £100,000 from the Landfill Communities Fund (LCF) to pay for the work.

Staff from Landcraft of Cardiff will be on site to carry out the work which is due to last eight weeks.

Newport City Council is also spending around £30,000 for development work at the park including new plants and signage.

The council is asking residents to be patient while the work is ongoing as there will obviously be heavy machinery on site and possible disruption for park users...read more

Disgwylir i’r gwaith i greu ardal adloniant ym Mharc Beechwood ddechrau ddydd Llun 2 Hydref.

Bydd y project wedi’i leoli ar yr ardal oedd arfer lletya'r pwll padlo ar dir ger Tŷ Beechwood.

Gall y project nawr fynd rhagddo ar ôl i Friends of Newport’s Ornamental Parks fod yn llwyddiannus wrth ymgeisio am £100,000 o Gronfa Cymunedau Tirlenwi i dalu am y gwaith.

Bydd staff o Landcraft of Cardiff ar y safle i gyflawni’r gwaith a fydd yn para wyth wythnos.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn gwario tua £30,000 am waith datblygu yn y parc gan gynnwys planhigion ac arwyddion newydd. 

Mae’r cyngor yn gofyn i breswylwyr fod yn amyneddgar tra bo’r gwaith yn mynd rhagddo oherwydd bydd peirianwaith ar y safle a gallai’r gwaith darfu ychydig ar ddefnyddwyr y parc...darllenwch fwy

Planning applications

Ceisiadau cynllunio

View and comment on the latest planning applications here

Darllenwch a rhowch farn ar y ceisiadau cynllunio diweddaraf yma

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.