Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 6-13 October 2017

kmp biling banner.png

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

06/10/2017

Newport Food Festival this weekend!

Gŵyl fwyd Casnewydd y penwythnos hwn!

NFFlogo.jpgThere's less than 24 hours to go before the stall holders present their delicious offerings and the chefs don their aprons at the Tiny Rebel Food and Drink Festival 2017.

From 9am on Saturday 7 October, visitors to Newport City Centre will have their choice of local produce, foods from around the world, chef demonstrations, music, street entertainment and more.

A full list of exhibitors and traders and details of all festival events and offers are available at www.newportfoodfestival.co.uk - but here's a taster…

 • Around 70 stalls along High Street
 • Free chef demonstrations in the Newport Now gallery area of Newport Market and in the Pobl offices (top of High Street), 11.30am-3.30pm
 • Teenchef final - Newport Now gallery area of Newport Market, 11am
 • Street entertainment including Wonderbrass, Eggs on Legs, balloon modelling and Capital FM streetstars
 • Chef cook-off: Leaner vs Greener, Newport Now gallery area of Newport Market, 4pm
 • Special offers from various Newport businesses on the day

So make sure you head into the city centre between 9am and 5pm, sample and take home some treats, and generally enjoy the buzz of the Tiny Rebel Food and Drink Festival 2017.

Sponsors and supporters of this year's event are headline sponsor Tiny Rebel Brewery, plus the Celtic Manor Resort, The Golden Lion Magor and Newport Now.NFFlogo.jpgMae llai na 24 awr ar ôl tan fydd deiliaid y stondinau'n cyflwyno eu danteithion a'r cogyddion yn gwisgo eu ffedogau yng Ngŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel 2017.

O 9am ddydd Sadwrn 7 Hydref, bydd ymwelwyr i ganol dinas Casnewydd yn cael dewis o gynnyrch lleol, bwydydd o bedwar ban y byd, arddangosiadau gan gogyddion, cerddoriaeth, adloniant stryd a mwy.

Mae rhestr lawn o arddangoswyr a masnachwyr a manylion holl ddigwyddiadau a chynigion yr ŵyl ar gael yn www.newportfoodfestival.co.uk  - ond dyma i chi ragflas:

 • Tua 70 o stondinau ar hyd yr Heol Fawr
 • Arddangosiadau am ddim gan gogyddion yn ardal galeri Casnewydd Nawr, Marchnad Casnewydd ac yn swyddfeydd Pobl (ar ben yr Heol Fawr), 11.30am - 3.30pm.
 • Rownd derfynol Teenchef - yn ardal galeri Marchnad Casnewydd, 11am
 • Adloniant stryd gan gynnwys Wonderbrass, Eggs on Legs, modelu balwnau a Capital FM streetstarts
 • Cystadleuaeth y pen-cogyddion: Pryd Main v Pryd Gwyrdd, ardal galeri Casnewydd Nawr, Marchnad Casnewydd, 4pm
 • Cynigion arbennig gan amryw o fusnesau Casnewydd ar y dydd.

Felly, da chi, ewch i ganol y ddinas rhwng 9am a 5pm i gael samplau a phethau blasus i fynd adref gyda chi a mwynhewch firi Gŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel 2017.

Noddwyr a chefnogwyr digwyddiad eleni yw'r prif noddwr Bragdy Tiny Rebel, yn ogystal â Celtic Manor Resort, The Golden Lion Magwyr a Casnewydd Nawr.

Events around Newport mark National Libraries Week

Digwyddiadau o amgylch Casnewydd yn nodi'r Wythnos Llyfrgelloedd Genedlaethol

newport libraries logo.jpgA host of events for all ages are due to take place in and around Newport to celebrate National Libraries Week.

Newport City Council’s Cabinet Member for Culture and Leisure, Councillor Debbie Harvey, said she is delighted the city’s libraries are hosting events to celebrate National Libraries Week.

“I would like to congratulate everyone who took part in the Summer Reading Challenge who won a medal for their efforts. It is great to see youngsters enjoying the wide variety of books on offer.

“I hope people will also take advantage of the events taking place to mark National Libraries Week, most of which are free and offer a wide variety of talks and entertainment for all age groups.

“Our libraries play an important part in local communities and we hope people will take the chance to explore what is on offer not just this week but all year round,” said Cllr Harvey...read more 


newport libraries logo.jpgMae llawer o ddigwyddiadau ar gyfer pob oedran yn cael eu cynnal yng Nghasnewydd a’r ardal o gwmpas i ddathlu’r Wythnos Llyfrgelloedd Genedlaethol. 

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Debbie Harvey, ei bod wrth ei bodd â’r ffaith bod llyfrgelloedd y ddinas yn cynnal digwyddiadau i ddathlu’r Wythnos Llyfrgelloedd Genedlaethol.

“Hoffwn longyfarch pawb a gymerodd ran yn Her Ddarllen yr Haf ac a enillodd fedel am eu hymdrechion. Mae’n wych gweld rhai ifainc yn mwynhau’r amrywiaeth eang o lyfrau sydd ar gael.

“Rwy’n gobeithio y bydd pobl hefyd yn manteisio ar y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal i ddathlu’r Wythnos Llyfrgelloedd Genedlaethol, y mae’r rhan fwyaf ohonynt am ddim ac yn cynnig amrywiaeth eang o sgyrsiau ac adloniant i bawb o bob oedran.

“Mae ein llyfrgelloedd yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau lleol ac rydym yn gobeithio y bydd pobl yn manteisio ar y cyfle i archwilio’r hyn sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn, nid dim ond yr wythnos hon,” meddai’r Cyng. Harvey...darllenwch fwy

Council's dog section get gold!

Gwasanaeth Cŵn y Cyngor yn ennill gwobr aur!

ncdh logo.pngThe council’s Newport City Dogs Home, and its dog control service, has achieved the Stray Dogs Gold Footprints award for the fourth year running.

The award is part of the RSPCA’s Community Animal Welfare Footprints 2017 (CAWF).

Councillor Ray Truman, Cabinet Member for Licensing and Regulation said: “Our staff work hard to ensure that any stray or unwanted dogs are well cared for and provided with the most suitable opportunity for their future care.

“I am very pleased that the efforts of the team have once again been recognised and would also like to thank our charity partner Friends of the Dogs Wales who we work so closely with.”...read more 

ncdh logo.pngMae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, a’i wasanaeth rheoli cŵn, wedi ennill y wobr Ôl-troed Aur Cŵn Strae am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Mae’r wobr yn rhan o gynllun Ôl-troed Lles Anifeiliaid Cymunedol 2017 yr RSPCA.

Dywedodd y Cynghorydd Ray Truman, yr Aelod Cabinet dros Drwyddedu a Rheoleiddio: "Mae ein staff yn gweithio’n galed i sicrhau y gofalir am unrhyw gŵn strae neu gŵn nad oes eu heisiau ac y rhoddir y cyfle mwyaf addas iddynt ar gyfer eu gofal yn y dyfodol.

“Rwy’n falch iawn fod ymdrechion y tîm wedi’u cydnabod unwaith eto a hoffwn ddiolch i'n partner elusennol Cyfeillion Cŵn Cymru, yr ydym yn cydweithio'n agos â nhw."...darllenwch fwy

Admission to secondary school

Derbyn i ysgol uwchradd

Is your child due to start secondary school in Newport in September 2018?

Apply online for a September 2018 secondary school place between 2 October and 30 November 2017, decisions will be issued on 1 March 2018.

For full details and to apply online visit our website

Fydd eich plentyn yn dechrau yn yr ysgol uwchradd yng Nghasnewydd ym Medi 2018?

Ymgeisiwch ar-lein ar gyfer lle uwchradd ym Medi 2018 rhwng 2 Hydref a 30 Tachwedd 2017, cyhoeddir penderfyniadau ar 1 Mawrth 2018.

I gael manylion llawn ac ymgeisio ar-lein ewch ein gwefan

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.